Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết đinh về việc công bố công khai thông tin về vay và trả nợ của tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm 2018

15/06/2018

Quyết đinh về việc công bố công khai thông tin về vay và trả nợ của tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm 2018