Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 3 năm 2022-2024 và kế hoạch tài chính năm 2022 của các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách cấp do tỉnh quản lý

02/12/2021

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 3 năm 2022-2024 và kế hoạch tài chính năm 2022 của các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách cấp do tỉnh quản lý