Câu hỏi: Chế độ BHXH

Người hỏi: Ma Xuân Hiệu / Địa chỉ: Ma Xuân Hiệu / Ngày hỏi: 17/04/2019

Một cán bộ hưu trí đang hưởng lương hưu hàng tháng bị chết do già yếu (94 tuổi) thì người vợ có được hưởng chế độ gì không? Ngoài tiền Mai táng phí + tuất hàng tháng thì có được hưởng thêm 3 tháng lương cơ bản của người vừa chết không? Xin cảm ơn!

Câu trả lời:

BHXH tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014./QH 13:

+ Tại Điều 66, quy định: người đang hưởng lương hưu chết thì người lo mái táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người hưởng lương hưu chết.

+ Tại Điều 67. Điều 69, quy định: thân nhân được hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng hoặc hưởng trợ cấp từ tuất một lần.

+ Tại khoản 3, Điều 69, quy định: thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao độna từ 81% trở lên.

Với quy định trên, theo câu hỏi của công dân Ma Xuân Hiệu: người vợ được nhận trợ cấp mai táng, được hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng, hoặc trợ cấp tử tuất một lần. Nếu hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng thì không được thêm 3 tháng lương cơ bản của người vừa chết. Nếu hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ ông Ma Xuân Hiệu có đủ điều kiện hưởng thì ngoài tiền mai táng phí được hưởng thêm 3 tháng lương hưu của người vừa chết.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/04/2019