Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trấn Yên đẩy mạnh công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản năm 2017

11/07/2017 10:07:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên vừa ban hành Công văn số 393/UBND-LĐTBXH ngày 05/6/2017 về việc thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng là người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản năm 2017.

Cấp thẻ BHYT cho đối tượng là người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản năm 2017

Trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng là người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III, khu vực II.

Ủy ban nhân dân các xã có thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III, khu vực II phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát lại toàn bộ các danh sách tham gia Bảo hiểm y tế của đối tượng là người đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2017 tại các thôn, bản, xã theo quy định tại Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013; Quyết định 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015; Quyết định 73/QĐ-UBND ngày 29/2/2016 của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Kiểm tra, đối chiếu những đối tượng này nếu không sinh sống tại các thôn, bản, xã trong danh mục các xã, thôn, bản được ban hành theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 thì đề nghị Ủy ban nhân dân các xã lập danh sách báo giảm tham gia Bảo hiểm y tế từ ngày 1/5/2017, đồng thời thu hồi lại thẻ và thông báo đến các đối tượng được biết thực hiện.

Căn cứ danh mục các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III, khu vực II ban hành theo Quyết định 582/QĐ-TTg, trường hợp có xã, thôn, bản mới được ban hành, bổ sung và thay đổi so với quy định trước đây, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã tiến hành rà soát các đối tượng là người đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, tiến hành lập danh sách theo mẫu gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội chậm nhất ngày 10/6/2017 để thực hiện cấp thẻ có thời hạn từ ngày 01/6/2917. Đối với danh sách nộp sau ngày 10/6/2017 thời hạn sử dụng của thẻm Bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2017.

Tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng đã báo giảm tiếp tục tham gia Bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình, các trường hợp đồng thời là người nghèo theo tiêu chí thu nhập, người cận nghèo, hay các nhóm đối tượng khác đã được cấp thẻ Bảo hiểm y tế thuộc đối tượng người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (mã thẻ DK) lập danh sách báo giảm tham gia ở nhóm đối tượng DK đồng thời lập danh sách tham gia bổ sung ở nhóm đối tượng người nghèo, người cận nghèo, hay các nhóm đối tượng khác.

Để cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, thì cần rà soát, lập danh sách hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội chậm nhất ngày 10/6/2017 để thực hiện cấp thẻ có thời hạn từ ngày 01/6/2017. Đối với danh sách nộp sau ngày 10/6/2017 thời hạn sử dụng của thẻm Bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2017.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí Bảo hiểm y tế; hỗ trợ 70% mức đóng Bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt Bảo hiểm y tế) 30% còn lại do người dân tự đóng.

Thu Nga