Câu hỏi: Câu hỏi 1

Người hỏi: Hoàng Văn Ban / Địa chỉ: Hoàng Văn Ban / Ngày hỏi: 26/09/2017

Thủ tục hành chính là gì? Thủ tục hành chính gồm các bộ phận nào tạo thành?

Câu trả lời:

Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

- Có nhiều cách hiểu khác nhau về thủ tục hành chính (TTHC). Dưới góc độ quản lý nhà nước nói chung, TTHC được hiểu là công cụ, phương tiện quan trọng để các cơ quan hành chính thực hiện việc quản lý đối với từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Còn dưới góc độ xã hội, TTHC được xác định là cầu nối để chuyển tải các quy định cụ thể về chính sách của Nhà nước vào cuộc sống, đảm bảo cho người dân, tổ chức tiếp cận và thực hiện tốt các chính sách, trong đó cơ bản và chủ yếu là thực hiện các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, tổ chức.  

Hiện, theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ, TTHC được quy định theo hướng giải thích từ ngữ. Theo đó, “TTHC là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức”.

-Quy định nêu trên có tính khái quát hóa cao về TTHC. Trên cơ sở giải thích đó, tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định một TTHC phải có 8 bộ phận tạo thành bắt buộc và 3 bộ phận tạo thành không bắt buộc. Cụ thể gồm:

+ Tên thủ tục

+ Hồ sơ của thủ tục

+ Trình tự thực hiện

+ Cách thức thực hiện

+Thời hạn giải quyết

+ Đối tượng thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

+ Kết quả của thủ tục

+ Yêu cầu, điều kiện (nếu có)

+ Mẫu đơn, tờ khai (nếu có)

+ Phí, lệ phí (nếu có)

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 26/09/2017