Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giải pháp đồng bộ về tinh giản biên chế

10/01/2018 10:18:00 Xem cỡ chữ
Song song với việc thực hiện tinh giản biên chế, việc quản lý biên chế, cơ cấu đội ngũ CBCCVC cũng được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Cán bộ xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, trong đó, mục tiêu đề ra đến năm 2021, tinh giản biên chế tối thiểu 10% số biên chế của tất cả các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 10/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2218 về kế hoạch của Chính phủ cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39. Trước đó, từ năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108 về chính sách tinh giản biên chế với những nội dung hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Thực hiện các văn bản của cấp trên, trong 2 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở theo nghị quyết của Tỉnh ủy và các đề án, kế hoạch đã ban hành.  

Chỉ đạo nghiên cứu rà soát, đánh giá hiện trạng, kiện toàn hệ thống chính trị (cả ở khối Đảng, đoàn thể, Nhà nước) từ tỉnh đến cơ sở; xem xét sáp nhập, điều chỉnh chức năng để không chồng chéo, tinh gọn đầu mối quản lý; làm rõ chức năng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập để hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, thực hiện lộ trình tự chủ theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc chủ trương không tăng biên chế trong tổng định mức hiện có; tuyển dụng công chức, viên chức mới không quá 50% số CBCCVC đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế của CBCCVC đã giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định; rà soát trình độ đào tạo, năng lực công chức, viên chức để sắp xếp, bố trí, sử dụng công việc khác phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kiêm nhiệm các chức danh trên cơ sở xác định vị trí việc làm…

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả ban đầu quan trọng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Trước khi thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2218 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến 30/4/2015, tỉnh Yên Bái có 39 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (17 cơ quan Đảng, đoàn thể; 22 cơ quan hành chính) với 351 phòng, ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc (102 phòng, ban thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể; 243 phòng, ban thuộc cơ quan hành chính) và 142 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; có 724 cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp cấp huyện (117 cơ quan khối Đảng, đoàn thể; 115 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và 498 cơ quan khối hành chính sự nghiệp).

Được giao 3.507 biên chế công chức (1.080 biên chế khối Đảng, đoàn thể; 2.427 biên chế khối hành chính); 21.130 biên chế viên chức; 4.092 biên chế cán bộ, công chức cấp xã; 9.562 biên chế người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. Đến thời điểm 30/9/2017, sau khi rà soát, sắp xếp, tổng số cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh giảm 253/1.416 đơn vị, bằng 17,87%.

Trong đó, khối Đảng, đoàn thể giảm 16/219 đơn vị, bằng 7,3% gồm: khối Đảng cấp tỉnh giảm 1 đơn vị, khối đoàn thể giảm 15 đơn vị; khối Nhà nước giảm 237/1.197 đơn vị, bằng 19,8%, trong đó: cấp tỉnh giảm 89 đơn vị, cấp huyện giảm 148/634 đơn vị. Tổng số biên chế tinh giản của tỉnh trong 3 năm 2015, 2016, 2017 là 3.146 biên chế, bằng 10,95% biên chế được giao năm 2015 là 28.729 biên chế. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể giảm 71 biên chế, bằng 6,57% so với tổng số biên chế được giao năm 2015 là 1.080 biên chế.

Song song với việc thực hiện tinh giản biên chế, việc quản lý biên chế, cơ cấu đội ngũ CBCCVC cũng được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sau khi tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt việc tuyển dụng, đến cuối tháng 6/2017, tỉnh Yên Bái đã thực hiện giao 3.377 biên chế công chức, 20.851 biên chế viên chức, 4.090 biên chế cán bộ, công chức cấp xã và 9.390 biên chế cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.

So với trước khi thực hiện Nghị quyết số 39, tỉnh đã giảm 130 biên chế công chức, 279 biên chế viên chức, 2 cán bộ, công chức cấp xã và 172 cán bộ không chuyên trách cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố. Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã làm việc với Bộ Nội vụ để tổ chức 1 đợt thi tuyển công chức, viên chức hành chính sự nghiệp; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức 1 đợt tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể.

Kết quả, cấp tỉnh tuyển dụng được 154 công chức, 109 viên chức; cấp huyện tuyển dụng được 669 viên chức sự nghiệp; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 15%, bảo đảm tỷ lệ theo Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu HĐND cấp tỉnh là nữ chiếm 38,6%, cấp huyện 36,3%; tỷ lệ CBCCVC người dân tộc thiểu số chiếm 19,87% đáp ứng nhiệm vụ của Đề án Phát triển đội ngũ, CBCCVC người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới…

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các kết luận, nghị quyết của Trung ương; đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, bao gồm cả các tổ chức bên trong của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cả ở cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, giảm bớt khâu trung gian; sáp nhập những đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động không hiệu quả, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị phù hợp theo vị trí việc làm; chỉ đạo thực hiện kiên trì, nghiêm túc việc tinh giản biên chế công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Thực hiện nghiêm túc và đổi mới công tác đánh giá CBCCVC bảo đảm đúng thực chất và kết quả thực hiện nhiệm vụ; lấy kết quả đánh giá CBCCVC làm cơ sở để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và để xác định đối tượng cần tinh giản biên chế một cách khoa học, chính xác; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện vị trí, việc làm, cơ cấu ngạch công chức; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý biên chế CBCCVC…

Theo Báo Yên Bái