Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 18h00 ngày 08/8/2020

08/08/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 08/8/2020) như sau:

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh Covid-19 tính đến 18h00 ngày 31/7/2020

31/07/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 31/7/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 45 ngày 25/4/2020 về tình hình dịch bệnh COID-19

25/04/2020

CTTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 45 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 25/4/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 44 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19

23/04/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 44 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 23/4/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 43 về tình hình dịch bệnh COVID -19

22/04/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 43 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 22/4/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 42 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19

21/04/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 42 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 21/4/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 41 về tình hình dịch bệnh COVID-19

20/04/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 41 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 20/4/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 39 về tình hình dịch bệnh COVID-19

18/04/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 39 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 17/4/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 38 về tình hình dịch bệnh COVID-19

16/04/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 38 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 16/4/2020) như sau:

Thông cáo báo chí số 37 về tình hình dịch bệnh COVID-19

15/04/2020

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí số 37 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID -19 (tính đến 18h00 ngày 15/4/2020) như sau: