Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2025

07/07/2017 17:38:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 5/7/2017, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2025.

Sau khi được mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh sẽ phục vụ 260 người tại Trung tâm và 300 người/năm tại cộng đồng

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu trợ giúp của các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp cận với các tỉnh, thành phố phát triển ở trong nước và khu vực, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng, hiệu quả.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh sẽ duy trì củng cố các cơ sở hiện có và phát triển thêm 02 cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 05 cơ sở trợ giúp xã hội (02 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và 03 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập). Trong đó, thành phố Yên Bái có 03 cơ sở; huyện Yên Bình có 02 cơ sở.Về quy mô, các cơ sở trợ giúp xã hội sẽ phục vụ 680 đối tượng tại cơ sở và 850 đối tượng/năm tại cộng đồng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, duy trì, giữ nguyên các cơ sở hiện có, phát triển thêm 03 cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 08 cơ sở trợ giúp xã hội (03 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và 05 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập). Trong đó: Thành phố Yên Bái có 03 cơ sở; huyện Yên Bình có 02 cơ sở; huyện Văn Chấn có 01 cơ sở; huyện Văn Yên có 01 cơ sở; thị xã Nghĩa Lộ có 01 cơ sở. Các cơ sở trợ giúp xã hội sẽ phục vụ 1.000 đối tượng tại cơ sở và 1.200 đối tượng/năm tại cộng đồng.

Để nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới cơ sở trợ giúp xã hội, yêu cầu về vơ sở vật chất của các cơ sở trợ giúp xã hội sau khi thành lập hoặc nâng cấp, mở rộng phải đảm bảo được các yêu cầu tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc trong các cơ sở bảo trợ xã hội và các quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy hoạch theo đúngquy định. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện quy hoạch có hiệu quả. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2025 trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Ban Biên tập