Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp

25/06/2020 10:21:00 Xem cỡ chữ
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp.

Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo 7 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, gồm các nghề: Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Vẽ và thiết kế trên máy tính; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp.

* Nghề Điện tử công nghiệp là nghề thực hiện các nhiệm vụ thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị hệ thống điện tử trong sản xuất công nghiệp. Các vị trí công việc của nghề điện tử công nghiệp bao gồm: Quản lý bộ phận thiết kế; Kỹ thuật viên (KTV) thiết kế hệ thống điện tử; KTV thiết kế phần mềm; KTV thiết kế phần cứng; Quản lý bộ phận bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa; KTV sửa chữa hệ thống điều khiển điện - điện tử; Kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện - điện tử; Công nhân lắp ráp mạch điện tử.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Điện tử công nghiệp đề cập tới những chuẩn mực tối thiểu, tốt nhất đã được thống nhất để thực hiện các công việc trong lĩnh vực Điện tử công nghiệp. Xác định rõ mức độ những kiến thức, kỹ năng mà người lao động cần biết và làm được cũng như cách thức thực hiện công việc của họ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Điện tử công nghiệp được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện và phù hợp để sử dụng tại các doanh nghiệp về lĩnh vực Điện tử công nghiệp trong việc sử dụng, đào tạo nâng cao năng lực của người lao động; Các cơ sở GDNN trong việc thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo; Các cơ quan quản lý nhân lực và Doanh nghiệp trong việc đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động.

* Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Công nghệ thông tin đề cập tới những chuẩn mực tối thiểu, tốt nhất đã được thống nhất để thực hiện các công việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm). Tiêu chuẩn này đã xác định rõ mức độ những kiến thức, kỹ năng mà người lao động cần biết và làm được cũng như cách thức thực hiện công việc của họ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực và phù hợp để sử dụng tại các đơn vị, doanh nghiệp trong việc sử dụng, bồi dưỡng nâng cao năng lực của người lao động; các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong việc thiết kế, xây dựng chương trình theo các trình độ đào tạo; các cơ quan quản lý nhân lực và doanh nghiệp trong việc đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.

* Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính được tổ chức chỉnh sửa trên cơ sở Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 4837/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương và được bổ sung, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật thực tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề đề cập tới những chuẩn mực tối thiểu, tốt nhất đã được thống nhất để thực hiện các công việc trong lĩnh vực Vẽ và thiết kế trên máy tính. Tiêu chuẩn này đã xác định rõ mức độ những kiến thức, kỹ năng mà người lao động cần biết và làm được cũng như cách thức thực hiện công việc của họ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực và phù hợp để sử dụng tại: Các đơn vị, doanh nghiệp trong việc sử dụng, bồi dưỡng nâng cao năng lực của người lao động; Các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong việc thiết kế, xây dựng chương trình theo các trình độ đào tạo; Các cơ quan quản lý nhân lực và doanh nghiệp trong việc đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.

* Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò được tổ chức chỉnh sửa trên cơ sở Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 4837/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công thương và được bổ sung, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật thực tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề đề cập tới những chuẩn mực tối thiểu, tốt nhất đã được thống nhất để thực hiện các công việc trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò. Tiêu chuẩn này đã xác định rõ mức độ những kiến thức, kỹ năng mà người lao động cần biết và làm được cũng như cách thức thực hiện công việc của họ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện và phù hợp để sử dụng tại: Các doanh nghiệp khai thác mỏ hầm lò trong việc sử dụng, đào tạo nâng cao năng lực của người lao động; Các cơ sở GDNN trong việc thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo; Các cơ quan quản lý nhân lực và Doanh nghiệp trong việc đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động.

* Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò được tổ chức chỉnh sửa trên cơ sở Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 4837/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công thương và được bổ sung, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật thực tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề đề cập tới những chuẩn mực tối thiểu, tốt nhất đã được thống nhất để thực hiện các công việc trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò. Tiêu chuẩn này đã xác định rõ mức độ những kiến thức, kỹ năng mà người lao động cần biết và làm được cũng như cách thức thực hiện công việc của họ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện và phù hợp để sử dụng tại: Các doanh nghiệp khai thác mỏ hầm lò trong việc sử dụng, đào tạo nâng cao năng lực của người lao động; Các cơ sở GDNN trong việc thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo; Các cơ quan quản lý nhân lực và Doanh nghiệp trong việc đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động.

* Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò được tổ chức chỉnh sửa trên cơ sở Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 4837/QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công thương và được bổ sung, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật thực tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề đề cập tới những chuẩn mực tối thiểu, tốt nhất đã được thống nhất để thực hiện các công việc trong lĩnh vực khai thác mỏ hầm lò. Tiêu chuẩn này đã xác định rõ mức độ những kiến thức, kỹ năng mà người lao động cần biết và làm được cũng như cách thức thực hiện công việc của họ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện và phù hợp để sử dụng tại: Các doanh nghiệp khai thác mỏ hầm lò trong việc sử dụng, đào tạo nâng cao năng lực của người lao động; Các cơ sở GDNN trong việc thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo; Các cơ quan quản lý nhân lực và Doanh nghiệp trong việc đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động.

* Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp được tổ chức chỉnh sửa trên cơ sở Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 6443/QĐ-BCT ngày 06/9/2013 của Bộ Công thương và được bổ sung, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật thực tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề đề cập tới những chuẩn mực tối thiểu, tốt nhất đã được thống nhất để thực hiện các công việc trong lĩnh vực lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Tiêu chuẩn này đã xác định rõ mức độ những kiến thức, kỹ năng mà người lao động cần biết và làm được cũng như cách thức thực hiện công việc của họ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện và phù hợp để sử dụng tại: Các doanh nghiệp lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp trong việc sử dụng, đào tạo nâng cao năng lực của người lao động; Các cơ sở GDNN trong việc thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo; Các cơ quan quản lý nhân lực và Doanh nghiệp trong việc đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động.

Ban Biên tập