Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

17/05/2019 14:51:00 Xem cỡ chữ
Ngày 17/5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đề cập  những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: hoàn cảnh ra đời của Di chúc; những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng dân chủ, lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; tư tưởng về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; về đoàn kết, thống nhất trong Đảng; về triết lý nhân văn, chiến lược "trồng người” và tính logic trong bản Di chúc; giá trị lý luận và thực tiễn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vấn đề giải phóng phụ nữ trong "Di chúc” của Người. 

Các đại biểu cũng đã bày tỏ suy nghĩ của mình về triết lý phát triển trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc thực hiện Di chúc gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Hội thảo "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên của Trường Chính trị tỉnh, góp phần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Bác, liên hệ đến trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Di chúc.

 

Theo Báo Yên Bái