Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lan tỏa Chỉ thị 05

13/10/2017 10:57:00 Xem cỡ chữ
Đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, có sức lan tỏa như: mô hình "2 giảm, 3 tăng” của Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, mô hình "3 gương mẫu, 3 tích cực, 3 quyết tâm” của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối...

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác Hồ tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ tỉnh) cho biết, Đảng ủy Khối đã sớm xây dựng Hướng dẫn số 04, Kế hoạch số 30 và Kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch toàn khóa của tập thể, kế hoạch cá nhân bám sát nội dung và gợi ý của Tỉnh ủy, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân. Đến cuối tháng 11/2016, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch toàn khóa của cấp ủy, 100% đảng viên, cán bộ công chức đã xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05. 

Năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 với chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Đảng bộ đăng ký phấn đấu xây dựng 6 mô hình tập thể, 2 cá nhân điển hình tiên tiến... 

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức chính trị, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cấp ủy và cán bộ, đảng viên được nâng lên, bước đầu đã giải quyết được những vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được khẳng định rõ nét hơn.

Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, có sức lan tỏa như: mô hình "2 giảm, 3 tăng” của Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, mô hình "3 gương mẫu, 3 tích cực, 3 quyết tâm” của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối. Chi bộ Văn phòng Tổng hợp thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung xây dựng hình ảnh cán bộ kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, tập thể đơn vị "Vững mạnh về chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Chi bộ Tỉnh đoàn với Phong trào "Xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”... 

Sơ kết 1 năm thực hiện, Đảng ủy Khối đã khen thưởng cho 10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương các điển hình tiên tiến tại Khu di tích lịch sử Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay. Đảng ủy Khối cũng tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Theo Báo Yên Bái