Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh năm 2020

09/03/2020 08:36:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu phấn đấu 55,8% trường THCS và 57,7% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương

Trong đó, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu phấn đấu 55,8% trường THCS và 57,7% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 53,2% trường THCS và 61,5% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp (TVHN) đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS đi học trung cấp, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng đạt tối thiểu 23,5%; Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THPT đi học cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng đạt trên 44%.

Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2020 tỉnh sẽ đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; Khảo sát, thống kê nhu cầu học nghề của học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT gắn với việc vận động, định hướng học sinh tham gia học nghề ở các cấp trình độ theo mục tiêu phân luồng của tỉnh; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch.

Qua đó nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025” trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng giúp cho học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp, phát huy được sở trường của bản thân và đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường lao động; góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội  của tỉnh. Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020.

Thu Nga