Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chú trọng công tác PCCC tại các đơn vị doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

01/10/2019 10:18:00 Xem cỡ chữ
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị doanh nghiệp trong các khu công nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, cần phải được quan tâm, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động về công tác PCCC.

Ảnh minh họa

Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức quán triệt đến cán bộ và người lao động làm việc tại các doanh nghiệp các nội dung của Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 47/CT- TW ngày 25/6/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Ban Quản lý các khu công nghiệp đặc biệt quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện thường xuyên liên tục. Nhân dịp “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” và “Ngày toàn dân phòng chống cháy nổ” Ban Quản lý các khu công nghiệp đã chỉ đạo các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy đến tất cả người lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Qua công tác phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền đến nay đã phần nào làm cho người lao động, các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về kiến thức an toàn về PCCC.

Các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp được Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án theo đúng trình tự quy định. Trước khi cấp giấy phép xây dựng cho các dự án, Ban Quản ]ý các khu công nghiệp đều yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của nhà máy trình Phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Yên Bái xem xét thẩm duyệt PCCC theo quy định. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp cơ bản đã quan tâm đâu tư kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, trang bị tương đối đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong 05 năm qua Ban Quản lý các khu công nghiệp đã đôn đốc các doanh nghiệp thành lập đội PCCC cơ sở; đến nay trong các khu công nghiệp đã thành lập được trên 20 đội PCCC cơ sở. Các đội PCCC cơ sở ngày càng được đầu tư về trang thiết bị chữa cháy, nâng cao trình độ cách thức tổ chức hoạt động.

Các doanh nghiệp thường xuyên tự kiểm tra về các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhằm phát hiện các nguy cơ có thế dẫn tới cháy nổ xảy ra để xử lý kịp thời.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong 5 năm qua trong các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái không có doanh nghiệp nào để xảy ra cháy nổ.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, làm chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động về công tác PCCC và CNCH; Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Báo Yên Bái; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền về PCCC và CNCH tới toàn thể các đơn vị doanh nghiệp và người lao động; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH nhân Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN; Tháng an toàn PCCC và các ngày lễ lớn; Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác kiểm tra an toàn về Phòng chống cháy nổ, thẩm định dự án, kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, thiếu sót, khó khăn để khắc phục; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp thành lập đội chữa cháy cơ sở tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội; Phòng cảnh sát PCCC tăng cường mở các lớp huấn luyện về an toàn lao động, PCCN tới doanh nghiệp và người lao động.

Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp tăng cưòng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về công tác PCCC cho người lao động. Xây dựng, kịp thời bổ sung và tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án PCCC sát thực tế. Tổ chức và thường xuyên kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở tại doanh nghiệp, phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường tuần tra vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ... Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ; thường xuyên kiểm tra các phương tiện PCCC để kịp thời thay thế, sửa chữa các phương tiện bị hư hỏng. Tăng cưòng công tác tự kiểm tra để chủ động phát hiện và khắc phục nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm quy định PCCC. Lập và lưu trữ hồ sơ PCCC đầy đủ theo quy định của pháp luật.