Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Liên đoàn lao động tỉnh: làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn vệ sinh lao động

01/08/2019 16:31:00 Xem cỡ chữ
Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động (NLĐ) về tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện chính sách phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp, khắc phục rủi ro và ATVSLĐ đối với lao động đặc thù.

Công nhân Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái trong dây chuyền sản xuất gạch EG5.

Trong 3 năm 2016 - 2018, LĐLĐ tỉnh đã ban hành 8 kế hoạch triển khai, 11 công văn đôn đốc, chỉ đạo, 6 báo cáo gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam và các ngành chức năng. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai 168 văn bản triển khai kế hoạch về ATVSLĐ của LĐLĐ tỉnh. Đồng thời phát động phong trào thi đua "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. 

Qua đó, có nhiều công trình, sáng kiến, đề tài liên quan đến ATVSLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện môi trường và điều kiện lao động, cảnh quan nhà máy, công sở, bảo đảm ATVSLĐ cho NLĐ. Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động, NLĐ về tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ, ngoài đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức 11 lớp tập huấn về ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, đánh giá nguy cơ rủi ro và các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ cho NLĐ tới 585 cán bộ công đoàn chuyên trách, và công đoàn cơ sở; phối hợp với người sử dụng lao động huấn luyện cho 1.632 lượt NLĐ về ATVSLĐ. 

Tổ chức công đoàn các cấp còn chủ động nghiên cứu, đề xuất 33 ý kiến tham gia với các cơ quan chức năng trong xây dựng các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chế độ chính sách về ATVSLĐ; xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, kiện toàn, duy trì hoạt động 892 an toàn vệ sinh viên. Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác ATVSLĐ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm về ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. LĐLĐ tỉnh tham gia cùng các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra liên ngành 53 cuộc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó phát hiện 172 vi phạm đã kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hoặc đề nghị doanh nghiệp có biện pháp khắc phục. 

Các cấp công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy định của pháp luật về chế độ khai báo, thống kê, điều tra sự cố khi có TNLĐ, sự cố xảy ra. LĐLĐ tỉnh tham gia cùng các ngành liên quan điều tra đầy đủ, kịp thời, chính xác 13 vụ TNLĐ nặng và chết người, công đoàn cơ sở tham gia điều tra 14 vụ TNLĐ cấp cơ sở. 

Qua điều tra TNLĐ, LĐLĐ tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm của đơn vị, doanh nghiệp trong tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, kịp thời hướng dẫn, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp khắc phục. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ, đúng quy định để thực hiện chế độ TNLĐ cho NLĐ theo quy định của pháp luật. Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã can thiệp để người sử dụng lao động chi trả chế độ cho NLĐ bị TNLĐ năm 2016 là 1 tỷ đồng; năm 2017 là 3 tỷ đồng và năm 2018 là 1.8 tỷ đồng.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác ATVSLĐ, thời gian tới, Nhà nước cần có chế tài đủ mạnh, đảm bảo sức răn đe các doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Cần quan tâm hơn nữa đến cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe NLĐ. Hỗ trợ thêm kinh phí cho tổ chức công đoàn nhằm đổi mới và triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật ATVSLĐ đến các đối tượng, chủ thể có liên quan. 

Quan tâm công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ và các hoạt động phòng ngừa, đánh giá rủi ro giúp doanh nghiệp và NLĐ chủ động phòng ngừa, hạn chế các TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; thúc đẩy và đề cao vai trò đảm bảo quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, trong việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Ban Biên tập