Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Gia đình tôi đã làm thủ tục xin đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 100m2 đất ở và 180m2 đất cây hàng năm khác; được Văn phòng đăng ký đất đai & Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận từ ngày 03/9/2016, ngày 07/12/2016 tôi hoàn thiện và nộp văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Văn phòng đã giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật về đất đai và ngày 07/02/2017 tôi đã nộp đủ số tiền sử dụng đất, Lệ phí trước bạ theo thông báo của Chi cục Thuế TP Yên Bái và chuyển giấy nộp tiền cho Chi cục theo quy định.

Trong quá trình từ ngày 03/9/2016 xin đăng ký cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay gia đình tôi không được nhận bất cứ một thông báo văn bản hoặc thông tin gì có ảnh hưởng tới việc đăng ký quyền sử dụng đất tại diện tích đất của gia đình chúng tôi. Nhiều lần tôi đến Văn phòng đăng ký đất đai & Phát triển quỹ đất thành phố và lần cuối cùng vào 10 giờ ngày 22/3/2017, tính đến nay kể từ ngày 08/02/2017 đã trên 65 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ quy định), tôi vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không yêu cầu tôi bổ sung bất cứ giấy tờ gì khác. Do chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi đã gặp ông giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai & Phát triển quỹ đất thành phố lúc 10h30 phút ngày 22/3/2017 khi trao đổi thì ông nói bằng lời: Thành phố có chủ trương thu hồi khu đất đó để làm khu tái định cư.

Vậy tôi đề nghị cơ quan chức năng trả lời tôi bằng văn bản trong thời gian sớm nhất:

1. Như nội dung tôi đã nêu trên thì gia đình tôi có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo hồ sơ đã giải quyết hay không?.

2. Thời gian bao nhiêu ngày để giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp pháp hóa đất ở và thời gian bao nhiêu ngày để giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chuyển mục đích sử dụng đất từ vườn tạp sang đất? Trường hợp quá rất nhiều ngày làm việc để giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng theo quy định hiện hành thì ai là người chịu trách nhiệm? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Phạm Văn Phúc / Địa chỉ: Cục Thuế tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 24/03/2017

Câu trả lời:

1. Về câu hỏi thứ nhất, UBND thành phố trả lời như sau:

- Ngày 20/3/2017, UBND thành phố Yên Bái ban hành thông báo thu hồi đất tại khu vực sử dụng đất của hộ gia đình ông Phúc, thuộc tổ 41, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Căn cứ Khoản 6, Điều 19, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

...

6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

...”.

Tuy nhiên, hộ gia đình ông Phúc đã kê khai đăng ký đất đai trước thời điểm UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất và gia đình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Đã hoàn thiện hồ sơ, nên thuộc đối tượng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Về câu hỏi thứ hai, UBND thành phố trả lời như sau:

2.1. Về thời gian thực hiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ ông Phúc và các hộ gia đình áp dụng thủ tục hành chính đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp lần đầu) theo quy định tại Điều 29, Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định như sau:

1.Trong thời hạn không quá năm (05) ngày, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận vào hồ sơ.

Trường hợp người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18, 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì trước khi xác nhận các nội dung theo quy định, Ủy ban nhân dân xã phải tiến hành niêm yết công khai các nội dung xác nhận về hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, thời điểm tạo lập tài sản; tình trạng tranh chấp sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; sự phù hợp với quy hoạch được duyệt, thời gian công khai là 15 ngày liên tục (thời gian này không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

2. Trong thời hạn không quá chín (09) ngày, Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ.

3. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày kể từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, cơ quan quản lý xây dựng hoặc cơ quan quản lý nông nghiệp cấp huyện có ý kiến đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

4. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày kể từ ngày nhận được số liệu địa chính của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, cơ quan thuế tính, thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.

5. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra sự đầy đủ, thống nhất của hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.

6. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

7. Trong thời hạn không quá hai (02) ngàyVăn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Theo quy định trên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 30 ngày (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ và hồ sơ phải hoàn thiện đầy đủ theo quy định pháp luật).

Đối với trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận của hộ ông Phúc thuộc trường hợp người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18, 31, 32, 33 và 34, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Mặt khác đất của ông Phúc có nguồn gốc là di sản thừa kế của bố mẹ nhưng không có di chúc theo quy định của pháp luật. Do đó hộ ông Phúc phải tiến hành phân chia di sản thừa kế (thủ tục này được thực hiện tại phòng Công chứng).

- Đến ngày 07/12/2016, ông Phúc mới cung cấp văn bản phân chia di sản thừa kế. Như vậy thời điểm để tính hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lệ đối với hộ gia đình ông Phúc là ngày 07/12/2016.

- Ngày 28/12/2016, UBND phường Yên Ninh xác nhận nguồn gốc đất đai cho gia đình ông Phúc và chuyển lại hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố cùng ngày.

- Đến ngày 17/01/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính ra Chi cục thuế thành phố. Do thời gian này trùng vào thời gian nghỉ tết Nguyên Đán (Từ ngày 26/01/2017 đến ngày 02/2/2017).

- Ngày 27/02/2017, Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố nhận được các Thông báo số 21301.2017.0000451/TB-TSDĐ, ngày 19/01/2017 và giấy nộp tiền của hộ ông Phạm Văn Phúc.

- Ngày 14/3/2017, phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận danh sách các hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (danh sách ghi ngày 09/3/2017) của Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố.

Như vậy, tổng thời gian kể từ ngày hộ gia đình ông Phúc cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp lệ (ngày 07/12/2016) đến thời điểm phòng Tài nguyên nhận được danh dách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ngày 14/3/2017) đối với gia đình ông Phúc là 67 ngày (đã trừ ngày nghỉ và ngày lễ), chậm so với thời gian quy định là 22 ngày (67ngày - 45 ngày (bao gồm cả thời gian niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Yên Ninh là 15 ngày) =22 ngày).

2. Về xử lý trách nhiệm đối với cán bộ.

 UBND thành phố đã giao cho phòng Nội vụ tại Văn bản số 292/UBND-NV ngày 31/3/2017 để tổ chức kiểm tra công vụ đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận cho gia đình ông Phúc. Nếu cá nhân, tổ chức cấp nào sai phạm, chậm chễ gây khó khăn, nhũng nhiễu khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính sẽ xử lý theo quy định quy định pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 21/04/2017