Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là sinh viên học ngành thú y và thuộc diện hộ nghèo, tôi muốn tham gia chăn nuôi bò theo dự án tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HDND ngày 10/4/2018 quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Vậy tôi xin hỏi tôi có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ tại Nghị quyết này không, nếu được thì làm thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: công dân Giàng A Trống / Địa chỉ: Pa hu - tram tau- yen bai / Ngày hỏi: 04/05/2018

Câu trả lời:

Về vấn đề này, Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, có quy định về đối tượng hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 30a, xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; các xã ngoài Chưong trình 30a và Chương trình 135, quy định đối tượng hỗ trợ như sau:

1. Đối tượng nhận hỗ trợ: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (hộ mới thoát nghèo là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm), người dân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư, trong đó: ưu tiên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người khuyết tật còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo; tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về thuộc hộ nghèo tham gia dự án.”

Theo như thông tin do Cổng Thông tin điện tử chuyển đến thì công dân Giàng A Trống là hộ nghèo sinh sống trên địa bàn xã Pá Hu của huyện Trạm Tấu là huyện nghèo thuộc Chương trình 30a, nhưng do hiện nay công dân Giàng A Trống đang là sinh viên học ngành thú y, cho nên muốn tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (dự án chăn nuôi bò) theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái thì công dân Giàng A Trống phải có đơn đăng ký thoát nghèo gửi thôn, bản để thảo luận, lựa chọn danh sách đối tượng tham gia dự án báo cáo UBND xã Pá Hu để tổng hợp, trình UBND huyện Trạm Tấu xem xét, quyết định theo thẩm quyền trên cơ sở công dân Giàng A Trống phải bảo đảm có khả năng lao động và đủ điều kiện về thời gian để tham gia dự án đồng thời phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường theo quy định.

Về quy trình, thủ tục để được hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thê như sau:

- Đại diện UBND xã, trưởng thôn, bản tuyên truyền, phổ biển dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn bằng văn bản đến các đối tượng hưởng chính sách hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hộ tham gia dự án có đơn đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC, có cam kết thực hiện đúng các quy định của dự án, đối ứng kinh phí đế triển khai dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC.

- Tổ chức họp cấp thôn, bản (có ít nhất 2/3 số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia) để thảo luận lựa chọn nội dung dự án và danh sách đối tượng tham gia dự án theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2017/TT- BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- UBND cấp xã tổng hợp biên bản của các cuộc họp thôn, bản để xây dựng dự án theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- UBND cấp xã trình UBND cấp huyện phê duyệt dự án theo quy định.

- Trên cơ sở dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp xã thông báo các nội dung của dự án đến các đối tượng tham gia dự án và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả; đồng thời phân công cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trong quá trình thực hiện dự án.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 24/05/2018