Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái

05/11/2018 10:15:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa - nguồn internet

Theo Quyết định Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái do Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông; Ủy viên Thường trực kiêm thư ký Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Các Ủy viên gồm Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin; Giám đốc Viễn thông Yên Bái; Giám đốc Viettel Yên Bái; Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, cơ chế chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại tỉnh Yên Bái. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều phối, hướng dẫn; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương việc thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Tham gia ý kiến về các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo cơ quan thường trực xây dựng đề án, dự án, chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể hằng năm, giai đoạn 05 năm về ứng dụng phát triển công nghệ thông tin của địa phương để xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuân thủ yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vu, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh Yên Bái; định kỳ báo cáo Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo thành lập Tổ công tác giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin làm Tổ trưởng. Các tổ viên của Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp phòng (hoặc tương đương) của các cơ quan, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Viễn thông Yên Bái, Viettel Yên Bái, Bưu điện tỉnh Yên Bái. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn khác để thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

 Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái.

398 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h