Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng

11/01/2019 13:34:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đến năm 2025, trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật, phù hợp với khả năng của người khuyết tật.

Phấn đấu đến năm 2020, có 70 % trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng

Đó là mục tiêu chung của Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2025.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ và trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc toàn diện, bao gồm: hỗ trợ các thủ tục và chi phí chuyển tuyến trẻ em khuyết tật đến các dịch vụ theo nhu cầu; hỗ trợ dinh dưỡng; hỗ trợ trẻ có nơi an toàn và được chăm sóc; hỗ trợ trẻ được chăm sóc; hỗ trợ trẻ về tâm lý xã hội; hỗ trợ trẻ các thủ tục pháp lý để được hưởng các chính sách trợ giúp hiện hành của nhà nước.

Triển khai mô hình chăm sóc trẻ em khuyết tật, như: Xây dựng thí điểm các mô hình trợ giúp trẻ em khuyết tật được chăm sóc toàn diện giúp trẻ khuyết tật phát triển tự lực hòa nhập cộng đồng; xây dựng mô hình hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại gia đình; xây dựng mô hình dịch vụ phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật tại gia đình; xây dựng mô hình dịch vụ chăm sóc thay thế đối với trẻ em khuyết tật; xây dựng mô hình dịch vụ chăm sóc bán trú cho trẻ em khuyết tật; xây dựng mô hình tư vấn phát hiện trẻ em khuyết tật do trẻ em mắc bệnh hiếm; xây dựng mô hình sàng lọc phát hiện sớm và chăm sóc trẻ em tự kỷ tại cộng đồng.

Hoàn thiện hệ thống chính sách để hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát hỗ trợ các nhu cầu đảm bảo các quyền của trẻ em khuyết tật, như: Xây dựng bộ chỉ số và công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá, thu thập thông tin về tình hình trẻ em khuyết tật, tình hình thực hiện chương trình; xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật sử dụng bộ chỉ số, công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá, thu thập thông tin về về tình hình trẻ em khuyết tật, tình hình thực hiện chương trình.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Phấn đấu 70 % trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- Phấn đấu 50 % trẻ em khuyết tật được cung cấp kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 60% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- Phấn đấu 75% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, giáo viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

- Phấn đấu 50% huyện, thị xã, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và xây dựng thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025:

- Phấn đấu 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- Phấn đấu 70 % trẻ em khuyết tật được cung cấp kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

- Phấn đấu 95% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, giáo viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

- Phấn đấu 70% huyện, thị xã, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và xây dựng thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

 
341 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h