Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc

05/01/2017 16:38:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình, với sự cố gắng chung của các cấp, các ngành công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tuyền truyền cách nuôi con nhỏ cho các bà mẹ tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩ Lộ.

Tỉnh Yên Bái hiện nay có 203.948 hộ gia đình. Thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển, là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Tổ chức các giải thể thao gia đình toàn tỉnh và tham gia giải thể thao gia đình toàn quốc đạt nhiều thành tích cao.

Thực hiện bình đẳng giới đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc của xã hội. Công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình phát triển bền vững" được quan tâm chú trọng. Xây dựng đường dây nóng để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 253 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Các mô hình này đã phát huy được hiệu quả và làm giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, tăng cường sự hiểu biết pháp luật về gia đình trong nhân dân.

Trong thực hiện Đề án "Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình", ngành đã hướng dẫn cơ sở tuyên truyền những giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp trong gia đình, gìn giữ, phát huy bảo tồn văn hoá dân tộc. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện công tác gia đình luôn được thực hiện chặt chẽ. Trong đó, ngành đã phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trong gia đình nông dân, trong xây dựng câu lạc bộ “Đàn ông xây tổ ấm”; Phối hợp với Hội Phụ nữ trong thực hiện Đề án 343. Phối hợp trong việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền cung cấp các kiến thức, kỹ năng, giáo dục các thành viên gia đình về vị trí, vai trò của gia đình; quyền, nghĩa vụ của gia đình; kỹ năng sống, tổ chức cuộc sống gia đình; Mối quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục về gia đình với giáo dục về bình đẳng giới, dân số, sức khỏe sinh sản, xóa đói giảm nghèo nhằm tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đời sống gia đình. Phối hợp trong chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”; truyên truyền vận động nhân dân đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái có lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững đã phát huy được sức mạnh. Đến nay 253 mô hình câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình được duy trì, thường xuyên hoạt động đã mang lại hiệu quả, số vụ BLGĐ hàng năm giảm rõ rệt, năm 2010 có 750 vụ BLGĐ thì năm 2016 giảm còn 250 vụ; các mô hình câu lạc bộ như: câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, CLB phụ nữ với pháp luật, CLB phụ nữ không sinh con thứ 3, CLB Đàn ông xây tổ ấm…đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả đã góp phần củng cố và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững, trong thời gian tới, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện công tác trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình, công tác xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cơ sở.

Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, mô hình, như: Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam”; Mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình. Hướng dẫn các huyện chỉ đạo chọn điểm làng, thôn, bản, xây dựng nội dung về bình đẳng giới vào quy ước, hương ước; hướng dẫn cơ sở xây dựng các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng chống bạo lực gia đình.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Phối hợp tổ chức hội thi Câu lạc bộ gia đình chủ đề “Gia đình hạnh phúc” định kỳ hằng năm. Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp về công tác gia đình giai đoạn 2016 - 2020 với các sở, ban ngành, đoàn thể để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác gia đình.

147 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h