Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

20/03/2017 06:07:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 20/3, Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm các nội dung: Sự cần thiết và các căn cứ pháp lý để điều chỉnh quy hoạch; Rà soát đánh giá các yếu tố và điều kiện tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2011 - 2015; Điều chỉnh, bổ sung phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030  và các giải pháp thực hiện sau khi điều chỉnh quy hoạch.

Theo đó, huyện Mù Cang Chải tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tạo sự chuyển biến về chất lượng và mở rộng quy mô về số lượng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hang hóa tập trung. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng kết cấu hạ tầng để đảm bảo điều kiện cho yêu cầu phát triển KT - XH. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Về kinh tế, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 505 tỷ đồng, đến năm 2025 đạt trên 597 tỷ đồng và đến năm 2030 đạt trên 704 tỷ đồng; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp (theo so sánh năm 2010) đến năm 2020 đạt 333 tỷ đồng, đến năm 2025 đạt trên 495 tỷ đồng và đạt trên 573 tỷ đồng vào năm 2030; Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt trên 42.000 tấn, năm 2025 đạt 46.000 tấn và đến năm 2030 đạt 48.000 tấn; Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 90 tỷ đồng, đến năm 2025 là 115 tỷ đồng và đến năm 2030 đạt 140 tỷ đồng; Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng năm 2020, đến năm 2025 đạt trên 50 triệu đồng và đến năm 2030 đạt trên 63 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 3.560 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 4.200 tỷ đồng và giai đoạn 2025 - 2030 là 5.200 tỷ đồng.

Về xã hội, phấn đấu bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 1.000 đến 1.200 lao động; Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2016 - 2020, bình quân mỗi năm 6,5%, và giai đoạn 2021 - 2030 giảm 4%; đến năm 2030 có 03 xã đạt tiêu chí nông thôn mới…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong điều chỉnh quy hoạch, nhu cầu về vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 3.560 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 2.800 tỷ đồng, giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 2.630 tỷ đồng. Huyện Mù Cang Chải đề ra các giải pháp đó là xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn vốn để phát triển kinh tế xã hội; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức tạo vốn, mở rộng các nguồn thu, chú trọng thu hút vốn từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao.

Thành viên Hội đồng thẩm định tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu và thành viên phản biện của Hội đồng thẩm định tỉnh đã có một số ý kiến nhận xét đánh giá báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cơ bản huyện Mù Cang Chải đã tiếp thu và điều chỉnh các ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành. Về bố cục, kết cấu và nội dung báo cáo điều chỉnh quy hoạch của huyện đảm bảo theo đúng quy định và nhất trí đề nghị Hội đồng thẩm định thông qua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Mù Cang Chải và đơn vị tư vấn cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của thành viên phản biện và ý kiến tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành để điều chỉnh, chỉnh sửa quy hoạch. Việc điều chỉnh, hoàn thiện phải đảm bảo đúng quy định về trình bày văn bản; Nội dung của quy hoạch phải bám sát với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch của các ngành và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho huyện Mù Cang Chải chỉ đạo đơn vị tư vấn tập trung hoàn chỉnh quy hoạch, đến ngày 25/3 chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị Thường trực của Hội đồng thẩm định xem xét hồ sơ và trình UBND tỉnh.

Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h