Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh yêu cầu cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX

20/07/2019 08:25:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX.

Ảnh minh họa

Trong đó, tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, phấn đấu đạt tối thiểu từ 50% trở lên số TTHC trong danh mục TTHC triển khai dịch vụ bưu chính công ích phát sinh hồ sơ; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 15% trở lên trong tổng số hồ sơ phát sinh giải quyết TTHC .. Ngoài ra, rà soát các TTHC được ban hành kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND nếu TTHC đã hủy bỏ, bổ sung, thay thế hoặc không phù hợp để thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lập danh sách gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (qua Bộ phận Kiểm soát TTHC) trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Trên cơ sở danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ban hành kèm theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019 để tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu đạt tối thiểu từ 60% trở lên danh mục  TTHC mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 từ 40%, mức độ 4 từ 30% trở lên trong tổng số hồ sơ phát sinh giải quyết TTHC .. Ngoài ra, rà soát các TTHC mức độ 3, mức độ 4 đã được công bố nhưng đã hủy bỏ, bổ sung, thay thế hoặc không thể thực hiện được lập danh sách gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (qua Bộ phận Kiểm soát TTHC) trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời yêu cầu các cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Phối hợp với Bưu điện tính toán phương án giao cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ đối với các ngành, các lĩnh vực có số lượng TTHC ít phát sinh, không phức tạp; đối với các đơn vị có tần suất, số lượng TTHC phát sinh ít có thể xây dựng phương án phối hợp, luân phiên cử công chức tiếp nhận các TTHC hoặc giao cho cán bộ chuyên trách tiếp nhận hồ sơ cho phù hợp.

UBND tỉnh nhất trí về chủ trương và giao cho Bưu điện tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất, lựa chọn đơn vị thực hiện thí điểm việc chuyển giao địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC từ Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã sang trụ sở của Bưu điện song phải đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân cũng như cán bộ, công chức, cơ quan trong quá trình giải quyết TTHC. Tạo điều kiện để nhân viên Bưu điện thu hộ các khoản phí, lệ phí theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét hỗ trợ kinh phí để thanh toán kinh phí luân chuyển hồ sơ từ Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện về cơ quan, đơn vị giải quyết và ngược lại.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai kết nối Cổng dịch vụ hành chính công của Bưu điện Việt Nam với Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo giao diện người dân dễ nhận biết và sử dụng. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí luân chuyển hồ sơ giải quyết TTHC từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về các sở, ban, ngành và ngược lại để đảm bảo việc luân chuyển được nhanh chóng, kịp thời.

390 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h