Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Giao kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 tỉnh Yên Bái

14/08/2019 05:27:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1464 ngày 12/8/2019 về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 tỉnh Yên Bái.

Người dân huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ máy cày để phát triển sản xuất (ảnh minh họa)

Cụ thể: Kế hoạch vốn giao: 7.699,5 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ chuyển đổi nghề: 1.095,0 triệu đồng; Hỗ trợ nước sinh hoạt: 6.604,5 triệu đồng.

Quyết định quy định mức hỗ trợ chuyển đổi nghề: Hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ để mua sắm máy móc, công cụ sản xuất theo quy định tại Khoản 5, Điều 3, Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban dân tộc. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ để mua vật dụng trữ nước (téc nước sinh hoạt) theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban dân tộc.

Về đối tượng hỗ trợ là: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo (gồm cả dân tộc Kinh) ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Riêng các hộ đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, thì không được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Có trách nhiệm phê duyệt đối tượng, kinh phí hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, chế độ, chính sách quy định; đồng thời khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và giải ngân thanh toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, công bố công khai các chính sách, tiêu chuẩn, đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg đến tận các thôn, bản, tổ nhân dân, địa bàn dân cư tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án.

357 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h