Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh

25/02/2020 13:19:04 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công và các nhà đầu tư thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giới thiệu với nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Yên Bái.

1. Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác thẩm định cấp quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan (có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh) thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 5 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 2776/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Quy chế 2776)

Đối với các cơ quan, địa phương được xin ý kiến (không có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh), có trách nhiệm trả lời về nội dung thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý kể từ khi tiếp nhận văn bản lấy ý kiến của Cơ quan đăng ký đầu tư đảm bảo thời gian như mốc thời gian theo Quy chế 2776 và gửi ngay về cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên bảo đảm thời gian theo Quy chế 2776 (gửi đến cơ quan lấy ý kiến tham gia trong thời gian sớm nhất).

Văn phòng Đoàn ĐĐBQH, HĐND và UBND chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh thực hiện kiểm soát việc tổ chức lấy ý kiến của cơ quan đăng ký đầu tư cũng như việc tham gia ý kiến của các cơ quan có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để bảo đảm tiến độ thực hiện theo Quy chế 2776.  

2. Về tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện các dự án đầu tư của các nhà đầu tư (sau khi được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư), UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Thường xuyên rà soát, tổng hợp nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, cùng các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng. Thường xuyên rà soát và báo cáo về tiến độ triển khai xây dựng, khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục liên quan đến đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất,...), môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước theo lĩnh vực quản lý. Thường xuyên rà soát và báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý. Thường xuyên rà soát và báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư theo thẩm quyền; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và cả năm theo nội dung đã quy định.

3. Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của các Nhà đầu tư, đối với các dự án chưa khởi công xây dựng, UBND tỉnh Yên Bái đề nghị nhà đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án (đất đai, môi trường, xây dựng,…) để đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng theo đúng quy định, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, đề nghị nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện dự án sớm hoàn thành đầu tư và đưa dự án vào vận hành, khai thác để phát huy hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương để được hướng dẫn về các thủ tục liên quan đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án sau khi được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư phản ánh các khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ giải quyết đến các cơ quan theo từng lĩnh vực để được hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện dự án hoặc phản ánh về khó khăn vướng mắc đến Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo một trong các địa chỉ sau:

- Chương trình cà phê doanh nhân hàng tháng của tỉnh Yên Bái (địa chỉ: http://yenbai.gov.vn/cafe-doanh-nhan/Pages/Trang-chu.aspx)

- Trang thông tin điện tử của tỉnh Yên Bái tại địa chỉ http://yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx hoặc trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: http://sokhdt.yenbai.gov.vn/Pages/Cong-Dan-Doanh-Nghiep-Hoi.aspx

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, địa chỉ số: 1183, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, số điện thoại: 0216.3852.409, Fax: 0216.3851.626.

Hoặc liên hệ trực tiếp phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái thông qua phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư (Email: Phongthamdinhskh@gmail.com; trưởng phòng (đồng chí Trần Duy Hưng), số điện thoại: 0914.864.229).

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ số: 1183, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Gửi trực tiếp đến Email đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: nguyenminhtoan.1195skhdttyb@gmail.com .

UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ báo cáo (hằng tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo đúng quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

222 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h