Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/12/2018

09/11/2018 16:27:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6/12 đến hết ngày 8/12/2018 với nhiều nội dung quan trọng.

Ngày 6/11, Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp liên tịch với lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, các Ban của HĐND thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các báo cáo trình kỳ họp bao gồm:

* Báo cáo của UBND tỉnh

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết HĐND tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

Báo cáo về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo về kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Báo cáo về tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các báo cáo khác của ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

* Báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh

Báo cáo về nội dung thống nhất với ủy ban nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp năm 2018

Báo cáo sơ kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Báo cáo về kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban của HĐND tỉnh.

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - ngân sách năm 2018.

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực pháp chế năm 2018.

Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2018.

(Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc về kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc năm 2018.

* Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành

Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động kiểm sát năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp gồm:

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội; bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức thu học phí theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 26/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 - Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển đổi mục đích trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt biên chế công chức hành chính; biên chế các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, tỉnh Yên Bái năm 2019.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố đối với thành phố Yên Bái và 6 huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên và huyện Mù Cang Chải.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - Nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án đặt tên đường, đánh số nhà và gắn biển số nhà thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

325 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h