Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020

19/05/2020 07:23:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 795 hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh theo Đề án đảm bảo kịp thời, đúng quy định, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chủ trì tổ chức vận động, tiếp nhận các nguồn lực xã hội hóa cấp tỉnh, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh để hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc phạm vi Đề án; phấn đấu hoàn thành việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Đề án trong quý II/2020.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan đề xuất phương án phân bổ nguồn kinh phítừ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh và nguồn kinh phí xã hội hóa cấp tỉnh để thực hiện Đề án (thực hiện cấp cho các địa phương theo nguyên tắc cấp trước tối thiểu 50% để hỗ trợ người dân làm nhà trong tháng 5/2020, số kinh phí còn lại sẽ được cấp sau khi người dân hoàn thành việc làm nhà ở và đưa vào sử dụng), gửi phương án đề xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22/5/2020 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo hoàn thành Đề án trong tháng 9/2020; chủ trì thành lập Đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án của các địa phương; giám sát, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các địa phương theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết (trường hợp vượt thẩm quyền).

Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước ngày 30 hằng tháng.

Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định, trình phê duyệt và cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh và nguồn xã hội hóa cấp tỉnh để thực hiện Đề án cho các địa phương theo quy định, xong trước ngày 31/5/2020.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, trong đó có lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng nhà; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; hoàn thành việc vận động, ủng hộ nguồn kinh phí xã hội hóa theo chỉ tiêu được giao; huy động thêm về kinh phí, vật liệu, nhân công, sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng... để thực hiện; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ được giao trước ngày 30/9/2020.

Khẩn trương chỉ đạo chuyển 80% nguồn kinh phí tiếp nhận vận động ủng hộ phòng, chống Covid-19 và hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn năm 2020 về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo Thông báo số 869-TB/TU ngày 12/5/2020 của Tỉnh ủy  để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy phương án phân bổ cụ thể; hoàn thành trước ngày 22/5/2020.

Phê duyệt danh sách các đối tượng hỗ trợ theo số lượng đã phân bổ trong Đề án, gửi Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phân bổ, cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 22/5/2020. Trường hợp có hộ chưa xác định rõ thông tin, có thể phê duyệt điều chỉnh, bổ sung sau để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước ngày 28 hằng tháng.

Các sở, ngành khác hoàn thành việc vận động, ủng hộ nguồn kinh phí xã hội hóa cấp tỉnh theo chỉ tiêu được giao; chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để phân bổ cho các địa phương theo nội dung phân bổ kinh phí thực hiện Đề án; chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Đề án đã đề ra.

236 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h