Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn

07/08/2019 15:53:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Trong thời gian vừa qua, các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện phối hợp tốt với cơ quan thuế về công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh thì mới chỉ có các chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước thực hiện tốt trong việc phối hợp trích nộp 2% thuế giá trị gia tăng vãng lai của từng nhà thầu để nộp Ngân sách nhà nước theo địa bàn nơi phát sinh công trình; đối với các công trình có phát sinh thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường khi sử dụng tài nguyên khoáng sản tại chỗ trong hoạt động thi công chưa được các nhà thầu thi công chủ động kê khai để nộp ngân sách nhà nước, dẫn đến còn xảy ra tình trạng thất thu thuế, phí và lệ phí. 

Để đảm bảo việc quản lý chặt chẽ về thuế, chống thất thu đối với các khoản thu ngân sách nhà nước về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đối với các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh (sau đây gọi chung là sở, ban ngành) là chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm hằng năm khi được giao Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm vốn của ngành, vốn của ngân sách tỉnh, vốn vay, vốn của các dự án thuộc các chương trình viện trợ, tài trợ….) có trách nhiệm phối hợp cung cấp cho Cục Thuế tỉnh Danh mục dự án, tổng vốn đầu tư, địa bàn đầu tư, nhà thầu thi công để Cục Thuế nắm bắt theo dõi đôn đốc việc thu nộp các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật thuế; Phối hợp với cơ quan thuế các cấp trong việc đôn đốc các nhà thầu thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trước khi thanh toán nghiệm thu công trình thi công.

Cục Thuế tỉnh cần thực hiện công tác phối hợp ngay từ đầu năm với các sở, ban, ngành để nắm bắt các dự án đầu tư trên từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố do các sở, ban, ngành làm chủ đầu tư, trên cơ sở đó lập danh sách các dự án trên từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc thu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí của các công trình do các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh làm chủ đầu tư để nộp các khoản thuế, phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước; Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố, khu vực phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, các Phòng và đơn vị chức năng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để lập danh sách các công trình thi công, các nhà thầu thi công, quản lý chặt chẽ các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh trong từng công trình theo quy định; Chỉ đạo các phòng chức năng của Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện, thành phố, khu vực thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt các công trình, hạng mục công trình thi công trên địa bàn để thực hiện tốt công tác quản lý thuế, phí, lệ phí của các nhà thầu thi công. Trong đó, chú trọng đến các dự án thi công của các doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo các Kho bạc cấp huyện thực hiện trích nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Quản lý thuế và nộp vào Ngân sách nhà nước theo đúng địa bàn nơi phát sinh công trình thi công.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các phòng chức năng chuyên môn, hàng năm căn cứ vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, kế hoạch giải ngân vốn đối với các dự án do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư cung cấp hạng mục công trình, dự toán thiết kế thi công công trình cho Chi cục Thuế cùng cấp để quản lý thu thuế, phí, lệ phí. Phối hợp với cơ quan thuế để đôn đốc các loại thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước trước khi tiến hành thanh toán tiền của dự án cho các nhà thầu thi công; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý địa bàn nắm bắt các hạng mục thi công các công trình đối với các dự án đầu tư của các Doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách tổng hợp thông báo cho cơ quan thuế địa phương nơi quản lý để phối hợp quản lý thu các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định… đảm bảo quản lý chặt chẽ các nguồn thu để thực hiện hoàn thành dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2019 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh./.

262 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h