Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 12-18/8/2019)

19/08/2019 08:03:00 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong tuần công tác vừa qua (từ 12-18/8/2019), UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ cụ thể sau:

* Kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Yên Bái

Tại Quyết định 1458/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh đã kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Yên Bái do Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng xét tặng có nhiệm vụ xét chọn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Yên Bái và tổ chức Lễ trao tặng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 hàng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực của Hội đồng. Hội đồng xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Yên Bái làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Yên Bái.

* Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban QLDA đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị chủ đầu tư triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý của mình đẩy mạnh đấu thầu qua mạng. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025, trong đó: 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu; Trong giai đoạn tiếp theo, căn cứ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ số liệu về kết quả đấu thầu qua mạng hằng tháng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh.

* Giao kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1464 ngày 12/8/2019 về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 tỉnh Yên Bái, cụ thể: Kế hoạch vốn giao: 7.699,5 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ chuyển đổi nghề: 1.095,0 triệu đồng; Hỗ trợ nước sinh hoạt: 6.604,5 triệu đồng.

Quyết định quy định mức hỗ trợ chuyển đổi nghề: Hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ để mua sắm máy móc, công cụ sản xuất theo quy định tại Khoản 5, Điều 3, Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban dân tộc. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ để mua vật dụng trữ nước (téc nước sinh hoạt) theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban dân tộc.

Về đối tượng hỗ trợ là: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo (gồm cả dân tộc Kinh) ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Riêng các hộ đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, thì không được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề.

* Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị), doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái; Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.

Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được xác định trên cơ sở số km thực tế của từng lần đi công tác và đơn giá khoán như sau:

Mức khoán (đồng/tháng)

=

Tổng số km thực tế của từng lần đi công tác (km)

x

Đơn giá khoán (đồng/km)

 

Trong đó: Tổng số km thực tế của từng lần đi công tác được xác định trên cơ sở khoảng cách thực tế của lộ trình di chuyển ngắn nhất từ cơ quan đến các địa điểm công tác (mà xe ô tô kinh doanh vận tải được phép lưu thông) các đợt công tác của từng chức danh nhận khoán.

b) Hình thức khoán gọn

Hình thức khoán gọn được áp dụng đối với tất cả các chức danh hoặc áp dụng đối với từng chức danh và áp dụng trong trường hợp đi công tác thường xuyên trong tháng (tổng số ngày đi công tác chiếm trên 50% tổng số ngày làm việc trong tháng theo quy định của Bộ luật Lao động) của các chức danh áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được xác định căn cứ số km bình quân đi công tác hàng tháng theo yêu cầu công việc của các chức danh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và đơn giá khoán như sau:

Mức khoán (đồng/tháng)

=

Số km đi công tác bình quân hàng tháng (km)

x

Đơn giá khoán (đồng/km)

 

Trong đó: Số km đi công tác bình quân hàng tháng:

Trường hợp áp dụng đối với tất cả các chức danh: Được xác định trên cơ sở tổng số km đi công tác thực tế của 12 tháng trong năm trước khi áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của tất cả các chức danh áp dụng khoán chia (:) Tổng số chức danh áp dụng khoán chia (:) 12 tháng;

Trường hợp áp dụng đối với từng chức danh: Được xác định trên cơ sở tổng số km đi công tác thực tế của 12 tháng trong năm trước khi áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của từng chức danh chia (:) 12 tháng.

* Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2, năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2, năm 2019.

Theo đó, đợt này sẽ triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ đó là: Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Mật ong Mù Cang Chải” cho sản phẩm mật ong của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận “Khoai sọ nương Trạm Tấu”, tỉnh Yên Bái và xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận “Trà quế Văn Yên”, tỉnh Yên Bái.

* Thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương năm 2019

Theo Quyết định, thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương năm 2019, gồm 6 thành viên do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác có trách nhiệm lập đề cương, kế hoạch kiểm tra chi tiết để tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019 có số vụ tai nạn giao thông tăng hoặc có tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp.

Thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 25/8/2019 đến ngày 15/9/2019.

* Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020, tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020, tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến căn bản mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức đoàn thể về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; rà soát, ổn định quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các dự án quy hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt đối với rừng tự nhiên là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xác định rõ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

* Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Theo Quyết định số 1471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen của cho 06 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

* Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn  tuyệt đối cho du khách.

323 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h