Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11/11/2019 14:08:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định 2610/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định gồm 20 thành viên do ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Chủ tịch Hội đồng thẩm định; ông Nguyễn Phúc Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định; ông Hoàng Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định; ông Nhâm Xuân Trường - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh là Thư ký Hội đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tham dự các cuộc họp của Hội đồng thẩm định, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái; Hội Nông dân tỉnh Yên Bái; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái; Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình.

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình, Hội đồng thẩm định tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất cho từng xã; Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất theo đúng các quy định hiện hành.

Nội dung thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới nổi trội nhất được đánh giá theo từng chỉ tiêu, tiêu chí quy định tại: Quyết định số 1980/QĐ-TTg, Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 607/QĐ-UBND, Quyết định số 2682/QĐ-UBND, Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; các văn bản của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Yên Bái có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định. Chủ tịch Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi ký các văn bản; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi ký các văn bản; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư khi ký các văn bản.

Hội đồng thẩm định xây dựng, ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định thực hiện theo quy định hiện hành.

560 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h