Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Lục Yên triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

11/01/2019 17:04:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND huyện Lục Yên vừa ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, vài trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa

Để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh cải các hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính Phủ...

Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 1155/CT-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn hiện nay.

Xử lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, môi trường; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ... Thường xuyên rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đẩy mạnh công tác quản ]ý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vi và UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng tiêu cực. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

397 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h