Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Yên Bái: Rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và đề xuất giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020

26/03/2020 11:05:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 73/KH-UBND rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các dịch bệnh khác và đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2020 tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (đứng giữa) kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Trấn Yên.

Kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác (dịch tả lợn Châu phi, dịch lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm...) trên địa bàn tỉnh đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đánh giá chi tiết ảnh hưởng của dịch bệnh để có biện pháp cụ thể, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra; đề xuất các giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng để hoàn thành mục tiêu theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 34/NQ-NĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020.

Nội dung chủ yếu là đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác (dịch tả lợn Châu phi, dịch lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm...); Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy. Rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của các sở, ban, ngành và các địa phương.

Điều chỉnh kịch bản tăng trưởng của tỉnh năm 2020 cho phù hợp và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của các dịch bệnh Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương; đưa ra các giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 34/NQ-NĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức rà soát, đánh giá phải nghiêm túc, khách quan, chính xác, phản ánh đúng tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Kết quả rà soát, đánh giá được tổng hợp, báo cáo theo quy định; làm căn cứ đề xuất với các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịch bản tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với quan điểm không thay đổi mục tiêu đã đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá của các ngành và các địa phương; đề xuất kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/4/2020.

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác theo kế hoạch này, gửi báo cáo kết quả rà soát về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 29/3/2020 để tổng hợp.

235 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h