Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kết luận của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện một số đồ án quy hoạch xây dựng và các quy hoạch liên quan đến công tác phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh

26/03/2020 13:33:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 21/3/2020, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện một số đồ án quy hoạch xây dựng và các quy hoạch liên quan đến công tác phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

Ý tưởng phối cảnh quy hoạch tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái (ảnh minh họa)

I. Về công tác hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

1. Giao Sở Xây dựng triển khai một số nội dung liên quan đối với các đồ án quy hoạch, cụ thể:

a) Về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060:

Thực hiện cập nhật tất cả các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060, bao gồm: Các đồ án quy hoạch của Nhà đầu tư đã được phê duyệt; Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế hồ Vân Hội; Quy hoạch phân khu các tuyến đường; Quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải thành phố Yên Bái và các quy hoạch khác có liên quan..; 

Khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ đồ án, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan chuyên môn (Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật thuộc Bộ Xây dựng; Các chuyên gia thuộc Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia xong trước ngày 15/4/2020, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đồ án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan.

b) Về Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà:

Chuẩn bị các điều kiện liên quan để có thể triển khai đồ án quy hoạch ngay sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo hướng lựa chọn Nhà đầu tư tài trợ kinh phí hoặc tài trợ sản phẩm đồ án quy hoạch;

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà trên cơ sở quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Về Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải:

Khẩn trương tổ chức triển khai công tác lập quy hoạch theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Kết luận số 416-KL/TU ngày 10/9/2019 và của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3612/UBND-XD ngày 16/12/2019; nghiên cứu, tham khảo một số địa phương trong nước đã thực hiện các quy hoạch tương tự để lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai, trên cơ sở đảm bảo tối đa việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái, phát huy tiềm năng dịch vụ, du lịch.

d) Về Quy hoạch tổng thể thu gom và xử lý nước thải thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

Khẩn trương hoàn thiện đồ án quy hoạch trên cơ sở điều chỉnh các nội dung của đồ án cho phù hợp, thông nhất với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

đ) Về Quy hoạch phân khu xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai:

Khẩn trương hoàn thành công tác lập và thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 30/4/2020; trên cơ sở kinh phí được thông báo, tổ chức triển khai lập đồ án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch để quản lý đất đai và thu hút triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị.

e) Về Quy hoạch các Khu công nghiệp:

Đối với Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái: Khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ quy hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, làm cơ sở vận động, thu hút đầu tư và giao đất cho các nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2020.

Đối với Khu công nghiệp Âu Lâu: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện rà soát dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đang triển khai; xác định kinh phí đã đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, dừng thực hiện dự án và quyết toán dự án theo quy định để chuyển sang hình thức mời gọi Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. 

g) Về quy hoạch xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố và các quy hoạch khác:

Tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu và danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng phường, thị trấn, trung tâm xã; quy hoạch các xã dự kiến nâng cấp thành thị trấn hoặc phường; quy hoạch các thị trấn cần điều chỉnh, mở rộng để nâng loại đô thị trong giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch phân khu các tuyến đường, khu đô thị; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở xác định nhu cầu và bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý đối với thành phố Yên Bái, phấn đấu đến năm 2022 phải hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu các phường, xã theo quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác rà soát, lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch;

Thực hiện cập nhật dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Âu Lâu vào danh mục dự án đấu thầu quyền sử dụng đất, trong đó có tính toán bổ sung phần vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật (trên cơ sở giá trị quyết toán dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt); Tổ chức mời gọi các Nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm, năng lực tài chính vào triển khai thực hiện.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu bổ sung danh mục vốn cho các đồ án quy hoạch xây dựng có đủ điều kiện triển khai nhưng chưa được phân bổ chi tiết vốn để thực hiện trong năm 2020 (khoảng 5 tỷ đồng), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

II. Về các dự án phát triển quỹ đất

1. Giao Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát các danh mục dự án phát triển quỹ đất cần phải điều chỉnh quy hoạch; xây dựng tiến độ thực hiện (thủ tục, nội dung điều chỉnh quy hoạch), trong đó nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cơ quan thẩm định, cơ quan phê duyệt và thời gian hoàn thành; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành công tác điều chỉnh các quy hoạch trong tháng 4/2020.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục quỹ đất thực hiện hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng tại kỳ họp chuyên đề tháng 4/2020 để có cơ sở thực hiện, trong đó lưu ý bổ sung danh mục dự án Khu công nghiệp Âu Lâu vào kế hoạch triển khai thực hiện.

Phối hợp với Sở Xây dựng xác định các đất quỹ đất cần phát triển tại khu vực thành phố Yên Bái và các khu vực có lợi thế khác tại các địa phương trên cơ sở định hướng quy hoạch chung thành phố Yên Bái và các quy hoạch xây dựng đã phê duyệt. Việc triển khai các dự án phát triển quỹ đất phải đồng bộ với định hướng phát triển đô thị trong dài hạn, kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phát huy tiềm năng và giá trị sử dụng đất; ưu tiên thu hút lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển đô thị, nhà ở quy mô lớn, đồng bộ theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành:

Đối với khu đất quy mô 23,2ha trước đây dự kiến bố trí làm quỹ đất đối  ứng cho dự án BT đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại khu vực xã Giới Phiên: Thống nhất chủ trương cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện thu hồi toàn bộ lô đất, tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt.

Về nguồn vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, xác định tổng nhu cầu vốn thực hiện các dự án được giao triển khai (trong đó có dự án khu đất quy mô 23,2ha tại khu vực xã Giới Phiên), gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt trên cơ sở kế hoạch vốn đã được giao và tổ chức thực hiện đồng thời với việc lập dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. 

282 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h