Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Ngành Thuế Yên Bái phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

14/08/2019 13:35:12 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu và cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Cục Thuế trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức đạo đức của cán bộ và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc thực thi nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, qua đó xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành Thuế tỉnh Yên Bái “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” gương mẫu, trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế, phục vụ nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã được giao. Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện “Cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Việc thực hiện Phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của Cục Thuế để các đơn vị trong toàn Cục Thuế thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm và gắn với vai trò, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu để tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. CBCC thực hiện tốt các phong trào thi đua, thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc làm cụ thể từng công việc được giao, thực hiện tốt 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức Ngành Thuế. Qua đó đánh giá công tác phong trào thi đua để phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những sáng kiến, đề tài khoa học, để tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua.

Đối với tập thể phải thực hiện nghiêm túc các thủ tục quy định trong lĩnh vực thuế để giảm thiểu thấp nhất về thời gian, đi lại, chi phí hành chính liên quan trực tiếp tới người nộp thuế. Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý người nộp thuế. Xây dựng cơ quan Thuế văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp. Tổ chức các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, đa dạng để tập hợp những thế mạnh của từng CBCC.

Đối với cán bộ công chức, người lao động thi đua thực hiện “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”: nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc được giao. Chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đổi mới tư duy nhận thức từ quản lý người nộp thuế sang tư duy phục vụ người nộp thuế với thái độ văn minh, lịch sự, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Cục Thuế phát động.

Các đơn vị căn cứ vào đặc điểm, tình hình của từng đơn vị để cụ thể hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm tạo hình thức chuyển biến mạnh mẽ  nhận thức của người đứng đầu trong đơn vị, trong từng cán bộ về Phong trào thi đua tạo sự đồng thuận trong đơn vị, từng cá nhân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của từng đơn vị để quyết tâm tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực; Thực hiện nghiêm và có hiệu quả việc cải cách hành chính gắn với các quy định thực hiện văn hóa công sở. Xây dựng cơ quan văn minh, thân thiện, “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” gương mẫu, trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế, phục vụ nhân dân với trách nhiệm cao; Rà soát, nghiên cứu sửa đổi các nội quy, quy chế làm việc của từng đơn vị theo hướng cải cách hành chính nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức, văn hóa công sở;  Đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong từng cơ quan đơn vị nhằm phục vụ các đối tượng nộp thuế nhanh, gọn, đúng luật; Lồng ghép các cuộc họp triển khai nhiệm vụ chuyên môn hoặc sinh hoạt các tổ chức đoàn thể với các hình thức phù hợp với từng đơn vị để tuyên truyền cho CBCC nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ thuế trong việc thực thi nhiệm vụ.

395 lượt xem
Theo Cục Thuế tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h