Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Quyết tâm giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới

05/02/2015 16:34:00 Xem cỡ chữ Google
Với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của nhân dân các dân tộc, Đảng bộ huyện sẽ lãnh đạo thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội Đảng cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, thành công rực rỡ và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện (1/3/1965 - 1/3/2015).

Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên trồng cây lưu niệm tại Di tích thành lập huyện ở thôn 1, xã Lâm Giang.

Văn Yên là huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, có 26 xã và 1 thị trấn với 11 dân tộc anh em cùng chung sống. Những năm qua, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện; phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết một lòng, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước đẩy lùi tập tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, đưa Văn Yên trở thành địa phương phát triển của tỉnh.

Có được kết quả đó phải kể đến sự năng động, sáng tạo và đổi mới nội dung công tác chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy, bảo đảm sự đoàn kết nhất trí cao trong tổ chức Đảng, trong toàn hệ thống chính trị từ Đảng bộ huyện cho tới các chi bộ cơ sở. Đảng bộ xác định rõ để làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, trước hết phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở một cách toàn diện, lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm tiền đề, công tác cán bộ là khâu then chốt. Đây chính là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; tin tưởng giao nhiệm vụ, bổ nhiệm một số cán bộ trẻ vào một số các chức danh lãnh đạo, nhằm từng bước  tạo nguồn kế cận trong công tác cán bộ.

Trong năm 2014, Đảng bộ huyện đã kết nạp 345 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 127,7% kế hoạch; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 89,9%; tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh là 88,9%. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Văn Yên đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Từ nội dung công tác phê và tự phê cho tới những việc "làm theo Bác" đã được cán bộ, đảng viên cụ thể hóa bằng những công việc hàng ngày trong từng  chi, Đảng bộ. Đó là thực hiện phê bình việc làm chưa tốt chứ không phải phê bình người, đó là "làm theo Bác" từ những công việc nhỏ thường nhật ở cơ quan, đơn vị cho tới gia đình như: sử dụng điện, nước tiết kiệm, tránh chi tiêu lãng phí trong tổ chức hội nghị cũng như trong việc cưới, việc tang...

Có thể nói việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03 ở Đảng bộ huyện Văn Yên đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới như: hiến đất làm đường giao thông nông thôn; gương mẫu trong rèn luyện y đức của người thầy thuốc; sáng kiến trong giảng dạy của thầy cô giáo và nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, trong năm 2014, Đảng bộ huyện đã đề ra 448 nhiệm vụ trọng tâm, xác định 299 việc cần tập trung khắc phục ngay.

Đến nay, cấp ủy cơ sở và tập thể lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện đã thực hiện xong, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác kiểm tra đã luôn được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phục vụ nhân dân.

Từ kết quả công tác xây dựng Đảng vững mạnh, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương ổn định, đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 của huyện Văn Yên đạt 14,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,2 triệu đồng/năm; lương thực bình quân đầu người đạt 410,2kg/năm; thu cân đối ngân sách đạt 77,1 tỷ đồng; toàn huyện đã giảm được 5,14% hộ nghèo theo tiêu chí mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội; công tác giáo dục ở vùng cao luôn được quan tâm đúng mức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Bước vào năm 2015 - năm cuối thực hiện nghị quyết, cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã và đang nỗ lực, quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: huy động cao nhất mọi nguồn lực, tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 với quyết tâm chính trị cao nhất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, huy động mọi nguồn lực đầu tư, ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế so sánh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữ vững và duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trên lĩnh vực  kinh tế - xã hội, khơi dậy và phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, đặc biệt là tiến bộ về giống và công nghệ, kỹ thuật; gắn sản xuất với chế biến theo hướng chế biến đến sản phẩm cuối cùng, có chất lượng và có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân; đẩy mạnh việc phát triển đàn trâu, bò và đàn lợn hướng nạc, đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm tỷ lệ cao trong giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp; tích cực chỉ đạo trong xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, gắn với việc lồng ghép các hợp phần hỗ trợ sản xuất, các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, cùng  với sự đóng góp trong dân, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân, huy động nội lực với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn; tập trung đào tạo nghề cho nông dân theo địa chỉ, theo nhu cầu của người dân và tình hình thực tiễn từng địa phương, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học; bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, giảm mạnh tỷ lệ sinh và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, nhất là ở vùng cao; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Với sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của nhân dân các dân tộc, Đảng bộ huyện sẽ lãnh đạo thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội Đảng cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, thành công rực rỡ và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện (1/3/1965 - 1/3/2015).

286 lượt xem
(Theo Báo Yên Bái)

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h