Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

05/02/2015 14:18:20 Xem cỡ chữ Google
Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” là nội dung trọng tâm trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái...

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014.

Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái tiến hành chỉ đạo thống nhất, đồng bộ lực lượng Công an trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, thực hiện khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quán triệt và trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ. Kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) trở thành một trong những tiêu chuẩn để bình xét, phân loại thi đua và quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Bên cạnh việc tổ chức, triển khai trong lực lượng công an chính quy, Công an tỉnh còn tổ chức cho lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị chủ động làm tốt công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhất là bí thư các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ công tác đặc thù của từng lực lượng, từng đơn vị; chú trọng các nội dung: rèn luyện, xây dựng tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện kỷ cương, kỷ luật, quy chế, quy trình, chế độ công tác; thực hiện lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân…

Công tác tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị số 03 và tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND luôn được lãnh đạo Công an tỉnh chú trọng thực hiện. Chuyên trang “An ninh trật tự” trên Báo Yên Bái và chuyên mục “An ninh Yên Bái” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh tiếp tục được duy trì và nâng cao về chất lượng, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền.

Công an tỉnh thường xuyên cộng tác với Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), kịp thời thông tin, biểu dương những tấm gương tập thể, cá nhân dũng cảm đấu tranh chống tội phạm và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc vào các buổi chào cờ hằng tháng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong lực lượng CAND và toàn xã hội. Thông qua các nội dung sinh hoạt chi bộ, đơn vị, sinh hoạt Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… toàn thể cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ công an, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng nhân dân.

Trong hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03, Đảng ủy Công an tỉnh luôn gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của ngành và địa phương, từ đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao được nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn.

Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về các mặt: tư tưởng, chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ. Từ đó, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tận tụy với công việc. Nhiều cán bộ lãnh đạo, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tích cực nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, thực sự trở thành tấm gương để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện công an cấp huyện, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”, tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế công an các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, chiến sĩ theo hướng tăng cường cho công an cấp huyện; thực hiện phân công, phân cấp địa bàn nghiệp vụ cho công an cấp huyện; thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ công tác tại công an cấp huyện; tiếp tục đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp, sửa chữa và xây dựng bổ sung các cơ sở tạm giam, tạm giữ của các đơn vị công an cấp huyện và tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu cho công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát khác và công an xã, thị trấn khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý, giải quyết các vụ việc về trật tự an toàn giao thông, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm trong dư luận quần chúng nhân dân. Công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh CAND, quy trình công tác, tác phong, thái độ quan hệ với nhân dân, qua đó hạn chế tình trạng cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03 với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Công an tỉnh nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; tập trung kiểm điểm, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, việc chấp hành quy chế, quy định về quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, nhất là trách nhiệm cá nhân bí thư, cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong việc chỉ đạo các mặt công tác, thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Ngay sau kiểm điểm, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề ra 10 giải pháp cần tiếp tục giải quyết với 6 nhiệm vụ cần tập trung giải quyết ngay. Đến nay, những nhiệm vụ và giải pháp đặt ra, Đảng bộ cơ bản thực hiện có kết quả tốt.

Cùng với thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Quy chế chất vấn trong Đảng, bước đầu thực hiện chất vấn tại một số kỳ họp Ban chấp hành đồng thời cụ thể hóa các nội dung của “Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ” nhằm tạo những chuyển biến mới trong sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Hằng năm, toàn Đảng bộ có 95% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ tháng 5/2011 đến nay, Bộ Công an đã tặng 2 cờ thi đua, 29 bằng khen cho 6 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008 - 2013 và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 33 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Bộ Công an, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công an tỉnh Yên Bái luôn lấy mục tiêu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; làm nhiều việc tốt vì nhân dân” và thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định số 963/QĐ-CAT-PX15 quy định về công tác phân loại thi đua hằng tháng cá nhân; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy trình công tác, chấp hành điều lệnh CAND và kịp thời phát hiện, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm.

Thực hiện “Chương trình Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”, ngày 01/8/2014, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định Ban hành Quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái để triển khai trong toàn lực lượng và quy định cấm uống rượu, bia trong giờ hành chính. Nâng cao nhận thức chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, chiến sĩ Công an, thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ học hát Quốc ca, học thuộc 6 điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của CAND Việt Nam để hội họp hoặc chào cờ hằng tháng không sử dụng tài liệu đọc và dùng băng nhạc.

Bên cạnh đó, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xã hội từ thiện, các hoạt động giao lưu kết nghĩa được đẩy mạnh. Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa công an với các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Tiêu biểu, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động “Chương trình Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng” để xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Qua 6 tháng vận động, “Chương trình Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng” đã quyên góp được gần 200 triệu đồng mua xe mô tô, tặng cho 9 đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bước đầu góp phần giáo dục, nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên trong lực lượng công an hình thành thói quen tiết kiệm; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Công an tỉnh trong các hoạt động, tiếp tục khẳng định vị trí và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Yên Bái trong việc chung sức vì cuộc sống của đồng chí, đồng đội; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thanh niên Công an toàn tỉnh, hưởng ứng phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Đợt vận động quỹ đã được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đợt II của Chương trình tiếp tục được quán triệt tới toàn thể đoàn viên, thanh niên Công an toàn tỉnh. “Chương trình Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái đã được UBND tỉnh Yên Bái công nhận là một trong mười công trình, phần việc tiêu biểu của thanh niên toàn tỉnh năm 2014.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” là nội dung trọng tâm trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái. Từ chủ trương đúng đắn này, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua tại Đảng bộ đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ năm 2006 đến năm 2014, Công an tỉnh liên tục được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, của Bộ Công an, của Chính phủ.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

482 lượt xem
(Theo Báo Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h