Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

13/06/2018 07:20:10 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp chỉ đạo, quản lý hoạt động của Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm về kinh phí hoạt động; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền.

Ban Quản lý dự án có chức năng làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng vốn ngân sách, vốn ODA, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện các chức năng khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

Ban Quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm: Lập kế hoạch dự án; tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng; thực hiện các nhiệm vụ thực hiện dự án, các nhiệm vụ khi kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng; thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân, nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình, giám sát, đánh giá và báo cáo.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án; nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình; giám sát thi công xây dựng công trình, tư vấn đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án có 1 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc; 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính - Kế toán;  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Quản lý dự án.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và tình hình điều kiện thực tế về khả năng ngân sách của đơn vị; hàng năm Giám đốc Ban Quản lý dự án có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm (điều chỉnh vị trí việc làm) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ xác định số lượng người làm việc và thực hiện việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức và người lao động của Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái chính thức hoạt động kể từ ngày 01/7/2018. Trong thời gian thực hiện các quy trình kiện toàn sắp xếp, tổ chức lại để đảm bảo cơ sở pháp lý đi vào hoạt động chính thức, không làm gián đoạn các công việc đang triển khai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn được tiếp tục sử dụng con dấu, chữ ký để thực hiện giao dịch và hoàn tất các thủ tục còn lại đối với các chương trình, dự án đã giao đảm bảo hoàn thành trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này.

367 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h