Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái

13/06/2018 07:20:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 824 /QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái và Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng.

Ảnh minh họa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm về kinh phí hoạt động; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền.

Ban Quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm: Lập kế hoạch dự án; tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng; thực hiện các nhiệm vụ thực hiện dự án, ácc nhiệm vụ khi kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng; thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân, nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình, giám sát, đánh giá và báo cáo.

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án; nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình; giám sát thi công xây dựng công trình, tư vấn đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án có 01 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc; có 3 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Hành chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Quản lý dự án.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và tình hình điều kiện thực tế về khả năng ngân sách của đơn vị; hàng năm Giám đốc Ban Quản lý dự án có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm (điều chỉnh vị trí việc làm) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ xác định số lượng người làm việc và thực hiện việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức và người lao động của Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái chính thức hoạt động kể từ ngày 01/7/2018. Trong thời gian thực hiện các quy trình thành lập, sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý dự án, để đảm bảo cơ sở pháp lý đi vào hoạt động chính thức, không làm gián đoạn các công việc đang triển khai, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng được tiếp tục sử dụng con dấu, chữ ký để thực hiện giao dịch và hoàn tất các thủ tục còn lại đối với các chương trình, dự án đã giao đảm bảo hoàn thành trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này.

692 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h