Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Văn bản mới

Một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

29/11/2018 15:13:39 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Mức hỗ trợ xác định theo tổng mức đầu tư được phê duyệt của từng dự án theo từng lĩnh vực đầu tư và theo điều kiện thực tế của các địa phương

Nhằm cụ thể hóa các nội dung, định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; thực hiện hiệu quả lồng ghép các nguồn lực và đẩy mạnh việc khuyến khích xã hội hóa đáp ứng mục tiêu XDNTM trên địa bàn tỉnh đề ra đến năm 2020, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong đó, có quy định cụ thể về mức hỗ trợ từ NSNN để thực hiện một số nội dung XDNTM đối với các xã XDNTM trên địa bàn tỉnh. 

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, chủ trang trại, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn nông thôn. Nguyên tắc hỗ trợ, hỗ trợ đúng các nội dung phục vụ cho XDNTM, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo kế hoạch hàng năm, các công trình xây dựng phải phù hợp quy hoạch XDNTM của xã và thuộc đề án XDNTM đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Mức hỗ trợ xác định theo tổng mức đầu tư được phê duyệt của từng dự án theo từng lĩnh vực đầu tư và theo điều kiện thực tế của các địa phương; trong đó, nguồn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 100%; nguồn ngân sách cấp huyện, cấp xã và nguồn huy động hợp pháp khác (nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã là chủ yếu). 

Đối với nguồn vốn huy động đóng góp của nhân dân, phải tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa phương và khả năng đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân; phải được bàn bạc công khai, dân chủ, được sự đồng tình của người dân; tuyệt đối không được giao tỷ lệ bắt buộc nhân dân đóng góp và huy động quá sức dân.

Định mức hỗ trợ, hỗ trợ 100% từ  NSNN cho tất cả các xã để thực hiện công tác quy hoạch; tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ XDNTM các cấp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đối với các xã thuộc các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ; các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 414/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ hỗ trợ tối đa 100% từ NSNN để thực hiện xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường thôn, xóm, giao thông nội đồng; hệ thống thủy lợi nội đồng; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản; các công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; cải tạo nghĩa trang, cảnh quan môi trường nông thôn; mở rộng, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn...

Đối với các xã, thôn còn lại, mức hỗ trợ cụ thể để thực hiện xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường thôn, xóm, giao thông nội đồng, thực hiện theo cơ chế hỗ trợ của Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020. 

Đối với hệ thống thủy lợi nội đồng, nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 70% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình; nguồn ngân sách cấp huyện, các xã và nguồn huy động hợp pháp khác 30%; xây dựng trường học, cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; công trình cấp nước sinh hoạt, trạm y tế xã; cải tạo, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn. 

Nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình; nguồn ngân sách cấp huyện, cấp xã và nguồn huy động hợp pháp khác 10%. 

Hỗ trợ xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản, nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 80% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình; nguồn ngân sách cấp huyện, cấp xã và nguồn huy động hợp pháp khác 20%; hoàn thiện, xây mới hệ thống chợ, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; cải tạo nghĩa trang, cảnh quan môi trường nông thôn; công trình thoát nước thải khu dân cư; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản. 

Nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 60% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình; nguồn ngân sách cấp huyện, cấp xã và nguồn huy động hợp pháp khác 40%. Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Yên Bái về củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Những quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ nêu trên, sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn NTM, có 1 huyện đạt chuẩn NTM và có 3 đến 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

1573 lượt xem
Hiền Trang