Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Kinh tế

Thành phố có 7/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

13/06/2019 14:50:04 Xem cỡ chữ Google
Đầu năm 2019 thành phố còn 03 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 02 xã Giới Phiên, Tân Thịnh đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới tại thành phố là 7/8 xã.

Đồng chí, Đỗ Đức Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các xã đăng ký lộ trình xây dựng “Xã nông thôn mới nâng cao”, “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 của địa phương để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức rà soát, đánh giá lại đúng hiện trạng kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng đánh giá kỹ các tiêu chí trọng tâm như tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường…Từ đó, đề xuất các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của địa phương.

Thành phố chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với yêu cầu không chỉ dừng lại ở đạt chuẩn nông thôn mới mà từng bước tạo điều kiện để xây dựng các xã lên phường, đồng thời phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho các xã đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, hỗ trợ phát triển kinh tế từ nguồn vốn của tỉnh và thành phố, nguồn vốn thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo bền vững…

Bằng nhiều giải pháp thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới nhận thức của cấp Ủy, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở và đông đảo quần chúng nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến rõ rệt, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong nhân dân. 

Đầu năm 2019 thành phố còn 03 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 02 xã Giới Phiên, Tân Thịnh đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới tại thành phố là 7/8 xã gồm Minh Bảo, Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú, Phúc Lộc, Giới Phiên, Tân Thịnh. Còn xã Văn Tiến đã được Tỉnh thẩm định hiện đang chờ quyết định công nhận trong thời gian tới.

 

 

(Theo Trang thông tin điện tử thành phố Yên Bái) 

395 lượt xem