Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Tiếp tục các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh tại địa bàn

20/03/2017 09:58:11 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Bám sát Nghị quyết 35 của Chính phủ và nội dung trong cam kết giữa tỉnh Yên Bái với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Yên Bái đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh tại địa bàn.

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thực hiện ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Nhằm đánh giá chất lượng và từng bước nâng cao năng lực điều hành của các sở, ngành và địa phương, ngày 03/6/2016 tỉnh Yên Bái đã ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái đồng thời triển khai thực hiện công tác khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa phương năm 2016 nhằm thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với các cấp ngành, địa phương của tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương và của tỉnh được ban hành, các Sở, ban, ngành và địa phương và các cơ quan liên quan đã chủ động nghiên cứu, quán triệt, tiến hành phổ biến đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đặc biệt là công chức, viên chức tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị đã đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với các đơn vị trực thuộc để có cơ sở kiểm tra, tổng hợp và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện. Bám sát các nhiệm vụ và nội dung trong cam kết giữa tỉnh Yên Bái với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu đề ra.

Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Tỉnh đã quan tâm, chú trọng tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn như: Nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, đầu tư; hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật đất đai, Luật Xây dựng; Luậ Khoáng sản….; các chính sách thuế, bảo hiểm, lao động mới  và một số luật khác có liên quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, cải cách thủ tục hành chính…Phổ biến và quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hiện nghiêm đạo đức công vụ; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; lợi dụng chức quyền trong giải quyết công việc, nâng cao tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp, các doanh nghiệp được tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai công tác kiểm tra cán bộ, công chức nhà nước ở tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp xã trở lên theo hướng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ. Tăng cường thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ công chức. Kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm gây phiền hà cho doanh nghiệp. Qua đó, sau một thời gian triển khai thực hiện, đã có sự chuyển biến rõ nét về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi; tập trung rà soát, hoàn thiện các quy trình, loại bỏ các thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp trong một số lĩnh vực có nhiều bức xúc như: Cấp giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện; chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, đất ở; cấp giấy phép xây dựng... Thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các chương trình đề án: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, đề án tăng cường đào tạo nghề cho lao động trên toàn tỉnh, đề án phát triển sự nghiệp giáo dục… Thực hiện công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của tỉnh và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến tất cả các lĩnh vực để doanh nghiệp tra cứu.

Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển Tổ chức thành công và có hiệc quả chương trình gặp gỡ, trao đổi qua hình thức Cà phê doanh nhân "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp" định kỳ 1 tháng/lần do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh để trao đổi, đối thoại và tháo gỡ, giải quyết những khó khăn,vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Các Sở, ban, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo những quyền kinh doanh đã được pháp luật quy định; xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường... để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chân chính; không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở các cấp, nhất là kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trực tiếp, cụ thể, thiết thực để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường. Hàng năm theo chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển, bình quân mỗi năm hỗ trợ từ 4-6 doanh nghiệp với tổng giá trị là 30 triệu đồng/01 doanh nghiệp bao gồm các thiết bị công nghệ thông tin phần cứng và phần mềm, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ: Maketing, giới thiệu sản phẩm, thị trường, quản lý kinh tế, kỹ năng xúc tiến thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, ngành nghề…. tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tích cực tư vấn cho doanh nghiệp về tuyển dụng lao động, về quản trị và phát triển nguồn lực, về sử dụng lao động và phát triển việc làm…

Kết quả nổi bật là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cụ thể về thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư đã rút ngắn thời gian các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư... đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 02 ngày làm việc; giảm 40%-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 đối với các dự án đầu tư tại tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh (bao gồm thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian thành lập doanh nghiệp còn 02 ngày, giảm so với trước khi có Nghị quyết 35. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn 03 ngày, giảm so với trước khi có Nghị quyết 35. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh còn 3 ngày, giảm so với trước khi có Nghị quyết 35. Tỷ lệ đăng ký qua mạng điện tử tăng so với trước khi có Nghị quyết 35.

Về chỉ số tiếp cận đất đai, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục. Đơn giản hóa thủ thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, với 100% hồ sơ được giải quyết xong đúng thời gian quy định, trong đó có phấn đấu trên 50% hồ sơ của các tổ chức, cá nhân được giải quyết xong trước thời hạn quy định. Thời gian và thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện trong ngày. Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục.

Cải cách hành chính thuế với 100% hồ sơ hoàn thuế giải quyết đúng hạn, không còn tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Không có đơn khiếu nại nào quá thời gian so với quy định.Công tác kê khai và nộp thuế điện tử cho người nộp thuế đã được triển khai cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Bước đầu đã đem lại hiệu quả cao cho quá trình kê khai thuế và nộp thuế điện tử nhanh chóng, thuận tiện; Hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, kết nối thông tin 4 ngành Thuế - Hải quan - Kho Bạc - Tài chính được duy trì thường xuyên, đem lại hiệu quả tích cực.  Kết quả  tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế điện tử đạt 100%; tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt 95%, trên cả 3 chỉ tiêu về số người nộp, số chứng từ nộp và số tiền nộp.

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về các chính sách, quy hoạch của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố và các thủ tục hành chính. Phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử bằng việc duy trì dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc lập hồ sơ thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư và các thủ khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Các Sở, ban, ngành và địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về pháp luật kinh doanh; kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng; Thương mại điện tử; Bộ Luật dân sự tác động đến doanh nghiệp…Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, năng lực của doanh nghiệp địa phương thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội hợp tác đầu tư.

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, thấy rõ vai trò quan trọng của chỉ số này, từ đó cùng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư tại tỉnh. Tuyên truyền, quảng bá nhằm xây dựng môi trường thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó triển khai có hiệu quả các nội dung trong Bản cam kết giữa tỉnh Yên Bái với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Triển khai Kế hoạch và Chương trình hành động của Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Tháo gỡ khó khăn, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chương trình gặp mặt, hội nghị, cà phê doanh nhân, các khóa đào tạo tập huấn... Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các cơ quan Trung ương và rà soát các quy định, cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về ưu đãi, thu hút đầu tư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện các quy định, chính sách gắn liền với công khai, minh bạch thông tin nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp phát triển bình đẳng theo đúng quy định của pháp luật.

229 lượt xem
Thanh Bình