Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Sớm đưa Trung tâm Hành chính công Yên Bái vào hoạt động

01/03/2018 10:21:28 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3173 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận giao dịch một cửa tại Chi cục Thuế thành phố Yên Bái giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Những năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai đồng bộ các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3173 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố đã kiện toàn tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt là bộ phận một cửa) để thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức. Đến nay, việc thực hiện cơ chế một cửa được triển khai thực hiện tại 15/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 9/9 huyện, thị xã, thành phố và 180/180 xã, phường, thị trấn.

Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương hiện có 4 cơ quan đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm: Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước. Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tỷ lệ số TTHC đúng hẹn khoảng 85 - 88%, trễ hẹn khoảng 12 - 15%.

Kết quả trên cho thấy, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức thông qua bộ phận một cửa đã có nhiều chuyển biến tích cực; cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại một nơi, giảm bớt phiền hà, tăng trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho người dân; mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp được cải thiện theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức thông qua bộ phận một cửa vẫn còn tồn tại, hạn chế, đó là một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhất quán về chủ trương, cách triển khai và tổ chức thực hiện nên chưa có sự quan tâm đầu tư nguồn lực con người và tài chính cho bộ phận một cửa.

Hoạt động của bộ phận một cửa tại một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến một số thủ tục chưa được giải quyết đúng hẹn; việc tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức chưa đầy đủ, đúng quy trình; thiếu linh hoạt, máy móc, có biểu hiện quan liêu trong xử lý công việc; gây khó khăn, bức xúc cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

Từ thực tế trên, việc triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh là việc làm cần thiết. Đây là một cách làm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, làm thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, tạo chuyển biến trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện nền hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch.

Mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động nhằm tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của hệ thống chính trị trong việc cải cách TTHC và xây dựng bộ máy cơ quan hành chính "Kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”; giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận lợi, công khai, minh bạch và hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân; xác định nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi giải quyết TTHC.

Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh với vai trò là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức sẽ khắc phục được những tồn tại, bất cập của bộ phận một cửa và phát huy vai trò, hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết các TTHC, tạo cơ chế bình đẳng, công khai, minh bạch và hiện đại, cắt giảm chi phí trong giải quyết TTHC, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc… để phấn đấu sớm đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong quý I/2018.

 UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan và Công an tỉnh rà soát các TTHC của đơn vị mình đang thực hiện, lựa chọn những TTHC đưa vào Trung tâm, trước mắt phấn đấu đạt 70% số TTHC đang thực hiện; đồng thời, chuẩn bị cho việc niêm yết công khai TTHC tại Trung tâm Hành chính công; rà soát lại quy trình giải quyết các TTHC, giảm bớt sự rườm rà, rút bớt thời gian giải quyết trong từng khâu so với quy định; lựa chọn, bố trí cử cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm và phấn đấu đến năm 2020, hầu hết các TTHC được đưa vào Trung tâm thực hiện, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính theo phương châm "công khai - minh bạch - văn minh và hiện đại”.

 

295 lượt xem
1