Câu hỏi: Xin Ban biên tập cho tôi biết, đối tượng nào được gọi là người lao động và người sử dụng lao động trong Bộ luật lao động?

Người hỏi: Thu Trang / Địa chỉ: Thu Trang / Ngày hỏi: 13/11/2016

Xin Ban biên tập cho tôi biết, đối tượng nào được gọi là người lao động và người sử dụng lao động trong Bộ luật lao động?

Câu trả lời:

Người lao động quy định trong Bộ luật lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động.

Còn người sử dụng lao động quy định trong Bộ luật lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/11/2016