Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái trồng 7.120 ha rừng trong Quý 1/2017

07/04/2017 15:04:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong Quý 1/2017, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng.

Các chủ vườn ươm luôn chủ động về cây giống

Ngành cũng tiếp tc ch đạo, theo dõi, báo cáo s liu din biến tài nguyên rng và đt lâm nghip trên đa bàn toàn tnh; ch đạo t chc kim tra, x lý nghiêm túc vic phá rng làm nương ry; duy trì các hot động qun lý, bo v, bo tn đa dng sinh hc trong khu bo tn thiên nhiên Nà Hẩu và khu bo tn loài, sinh cnh Mù Cang Chi. Đã t chc giao khoán, bo v 205.310 ha rng. Toàn b din tích rng trên đa bàn toàn tnh đã cơ bn được bo v tt. V trng rng, toàn tỉnh đã t chc trng 7.120/15.000 ha, đạt 47,5% kế hoch. Trong đó Quế 2.668 ha; măng tre Bát đ 520 ha; Cây lâm nghip khác 3.932 ha.

Cùng với đó công tác phòng cháy cha cháy rng được thực hiện tốt. Ngành đã t chc tuyên truyn v công tác bo v rng và phòng cháy cha cháy rng thông qua các bn tin cnh báo nguy cơ cháy rng. Tổ chc trc PCCCR 24h/24h trong ngày. Thưng xuyên kiểm tra, đôn đc công tác qun lý bo v rng, phòng cháy cha cháy rng ti các đa phương trng đim. Trong quý, đã tổ chc din tp phòng cháy cha cháy rng cp xã ti xã H Bn - huyn Mù Cang Chi. Do t chc tt công tác phòng cháy, nên t v Đông Xuân 2016-2017 đến nay chưa để xy ra cháy rng.

Cũng trong Quý I, đã khai thác và tiêu th đuc 66.382 m3 g rng trng, đạt 14,8% kế hoạch; 1.843 tn tre, na, vu; 9,2 tn măng; 170 tn v quế tươi và 13,1 tn tinh du quế. Lc lượng Kim lâm đã kim tra phát hin 45 v vi phm. Đã t chc x lý 39 v, tch thu gn 18 m3 g. Thu np ngân sách trên 40 triu đồng.

Ban Biên tập