Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019

29/07/2019 09:05:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm mục tiêu góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người, nhất là mua bán người qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc và nâng cao nhận thức, thay đổi hành động toàn dân trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm mua bán người, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-BCĐ triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2019.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” sâu rộng, thiết thực, cụ thể, hiệu quả, tiết kiệm.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống mua bán người; tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người, nhất là mua bán người qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc; Tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” sâu rộng, thiết thực, cụ thể, hiệu quả, tiết kiệm.

Nội dung của Kế hoạch đó là: Tổ chức triển khai thực hiện Kiến nghị số 1526/KN-UBTPQH14, ngày 28/9/2018 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIV về thực hiện pháp luật phòng, chống mua bán người; thực hiện hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự (năm 2015),  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (năm 2017) và Luật Phòng, chống mua bán người; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP, ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với những nội dung ngắn ngọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, trọng tâm là: Tổ chức lễ mít tinh phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề… trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, trọng tâm là: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người; tăng thời lượng, tần suất phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở các thông tin về phòng, chống mua bán người thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người để chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm này; Phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác truyền thông lưu động đến từng địa bàn dân cư, các doanh nghiệp và trường học; Thông tin, tuyên truyền định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, internet tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng, để không bị cá nhân, tổ chức lợi dụng khai thác thông tin và thực hiện hành vi mua bán người, đồng thời đăng tải bài viết về phòng, chống mua bán người của các cơ quan báo chí trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội để tăng cường hiệu quả tuyên truyền.

Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người; Phối hợp với Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp tổ chức điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, đảm bảo không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; lựa chọn một số vụ án tổ chức xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chung trong nhân dân và răn đe tội phạm; Giải cứu và bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán; Tổ chức tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người qua biên giới (đặc biệt là tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc) theo Kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an.

Thực hiện chuyển tuyến, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán. Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân.

Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 02/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ giữa Việt nam và Vương quốc Anh về hợp tác phòng, chống mua bán người; tiến hành đánh giá kết quả 02 năm (2018-2019) thực hiện Hiệp định song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc về phòng, chống mua bán người.

Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Ban Biên tập