Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giai đoạn 2016 -2018, toàn tỉnh có 1.041 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở điều trị Methadone

08/08/2018 14:10:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Giai đoạn 2016-6/2018 cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh là 580 học viên, bao gồm 443 học viên cai nghiện bắt buộc và 137 học viên cai nghiện tự nguyện.

Hiện nay Yên Bái có 9 cơ sở điều trị Methadone tại 7 huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái đế năm 2020, tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch 9 cơ sở điều trị Methadone tại 7 huyện, thị xã, thành phố (Trấn Yên và Trạm Tấu chưa có). Đến hết tháng 6/2018, có 1.041 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở.

Hiền Trang