Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mặt trận Tổ quốc Yên Bái tích cực phòng, chống mại dâm góp phần xây dựng xã, phường, khu dân cư lành mạnh

28/11/2019 09:19:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng chống mua bán người và thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã phối hợp với ngành công an và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh...

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp cũng thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống ma túy, Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12), Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8).

Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng như: thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; phát hành các loại tài liệu; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể; tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề; cung cấp các ấn phẩm, băng hình, tranh áp phích về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho các địa bàn khu dân cư; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác Mặt trận, người có uy tín trong dòng họ, dân tộc, tôn giáo, các vị chức sắc tiêu biểu...

Theo đó, năm 2018, MTTQ các cấp đã hướng dẫn chỉ đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ban ngành chức năng tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người gắn với triển khai các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân đoàn kết tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, làng, bản, tổ dân phố lành mạnh, không có tệ nạn ma túy. Phối hợp tổ chức tập huấn cho trên 350 cán bộ chủ chốt Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, cấp huyện; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện tổ chức 6 lớp tập huấn cho 350 cán bộ Ủy ban Mặt trận tổ quốc cơ sở là Trưởng ban công tác mặt trận, trong đó có nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

Năm 2019, MTTQ các cấp hướng dẫn chỉ đạo Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ban ngành chức năng tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người gắn với triển khai các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố và các buổi sinh hoạt học tập, tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2019, tổ chức ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật đồng thời đưa công tác phòng, chống tội phạm vào tiêu chí thi đua năm 2019./.

Ban Biên tập