Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cục Thuế Yên Bái triển khai đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

27/03/2020 18:45:00 Xem cỡ chữ
Nhằm đánh giá một cách cụ thể những tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến từng doanh nghiệp, từng thành phần kinh tế, từng nguồn thu, để từ đó thực hiện các giải pháp, biện pháp về thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế khắc phục kịp thời những khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã thành lập Tổ công tác đánh giá tác động đến thu NSNN do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để đánh giá có hiệu quả ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổ công tác đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Trong đó yêu cầu công tác đánh giá phải được triển khai trên từng địa bàn, huyện, thị xã, thành phố, việc triển khai đánh giá phải được thực hiện nghiêm túc đúng thực tế và đầy đủ trên tất cả các mặt ảnh hưởng, bao gồm: ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hướng gián tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động, từng nguồn thu, sắc thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Đối với doanh nghiệp, cơ quan Thuế sẽ tổ chức đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến nguồn thu về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, Cơ quan Thuế sẽ đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến nghỉ, bỏ kinh doanh, giảm doanh thu, giảm thuế khoán. Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng sẽ đánh giá sự ảnh hưởng đến các nguồn thu khác trên địa bàn, những tác động của dịch dẫn đến phải gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp tiền thuế ở từng sắc thuế, nguồn thu... tác động do Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN trên địa bàn.

Để đánh giá được thực tế ảnh hưởng của dịch, cơ quan Thuế sẽ thực hiện việc phát hành công văn nêu rõ nội dung đánh giá và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kèm phiếu đánh giá có đầy đủ sắc thuế phát sinh phải nộp của doanh nghiệp để doanh nghiệp tự đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19, điền các chỉ tiêu theo yêu cầu gửi về Cục Thuế (đối với doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý) gửi về Chi cục Thuế (đối với các doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý). Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, các Chi cục Thuế căn cứ đơn xin nghỉ kinh doanh, thời hạn nghỉ, số cá nhân bỏ kinh doanh (nhưng không gửi đơn) theo thống kê hàng tháng, số lượng cá nhân kinh doanh gửi đơn xin giảm, miễn thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP gửi đến Chi cục Thuế để thống kê vào biểu tổng hợp. Đối với các trường hợp xin gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật thuế, thì căn cứ trên hồ sơ xin gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp tiền thuế, cơ quan Thuế sẽ tổng hợp báo cáo. Đối với các nguồn thu khác thuộc NSNN, cơ quan Thuế căn cứ thực tế qua công tác quản lý và diễn biến của thị trường, cũng như nhu cầu của nhân dân, chủ động đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến kết quả thu NSNN.

Về thời gian triển khai, từ ngày 20/3 đến hết ngày 25/3/ 2020, Cục Thuế sẽ gửi công văn, phiếu đánh giá đến các doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý để lấy ý kiến gửi về Cục Thuế; Chi cục Thuế các huyện, thành phố, Chi cục Thuế khu vực thành lập Tổ công tác đánh giá và xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn, đồng thời gửi công văn, phiếu đánh giá đến các doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý để lấy ý kiến gửi về Chi cục Thuế. Từ ngày 25/3/2020 trở đi các Phòng, các Chi cục Thuế tùy theo phạm vi quản lý gửi báo cáo về Cục Thuế bằng văn bản, Báo cáo các tuần, các tháng tiếp theo báo cáo lần đầu. Báo cáo hàng tuần, hàng tháng căn cứ biến động ảnh hưởng do dịch Covid-19, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ trên địa bàn đối với doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác.

Cục Thuế giao cho các phòng, Chi cục Thuế có trách nhiệm phối hợp đánh giá và nắm tình hình ảnh hưởng do dịch Covid-19 đến kết quả thu nộp NSNN ở các doanh nghiệp trên địa bàn. Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị gia hạn, nộp thuế, miễn tiền chậm nộp tiền thuế gửi cơ quan thuế các cấp, tiếp thu, giải đáp các vướng mắc trong việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho các đơn vị theo quy định của pháp luật thuế... Giao cho Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc đánh giá tác động của dịch Covid -19 đến kết quả thu ngân sách theo kế hoạch đề ra tại các phòng, các Chi cục Thuế đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật thuế và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Thuế./.

(Theo Website Cục Thuế tỉnh Yên Bái)