Văn bản chỉ đạo điều hành

Cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái

Ngày 27/02/2012, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký Quyết định cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái

Theo đó, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái, tuân thủ theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngâng hàng theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái do Hội tự đảm bảo theo quy định.

Ban Vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng thời gian quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội./.

 
File đính kèm