Danh bạ thư điện tử  

   

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

STT

Họ và Tên

Địa chỉ thư

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh

baohiemxahoitinh@yenbai.gov.vn

 

Lãnh đạo

1

Nguyễn Công Vạng

nguyencongvang@yenbai.gov.vn

2

Dương Đình Chiến

duongdinhchien@yenbai.gov.vn

3

Đỗ Tiến Dũng

dotiendung@yenbai.gov.vn

4

Phạm Quốc Tuấn

phamquoctuan@yenbai.gov.vn

 

Các phòng chuyên môn

1

Mai Thị Thanh Bình

maithithanhbinh@yenbai.gov.vn

2

Phạm Công Cường

phamcongcuong@yenbai.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hoan

nguyenthihoan@yenbai.gov.vn

4

Nguyễn Thị Bích Hoa

nguyenthibichhoa@yenbai.gov.vn

5

Đào Phùng Nghĩa

daophungnghia@yenbai.gov.vn

6

Nguyễn Thị Tố Uyên

nguyenthitouyen@yenbai.gov.vn

7

Vũ Thị Kim Oanh

vuthikimoanh@yenbai.gov.vn

8

Lò Xuân Thịnh

loxuanthinh@yenbai.gov.vn

9

Nguyễn Hồng Thủy

nguyenhongthuy@yenbai.gov.vn

10

Lê Tiến Dũng

letiendung@yenbai.gov.vn

 

BHXH các huyện, thị xã, thành phố

1

Đặng Thị Bình

dangthibinh@yenbai.gov.vn

2

Lưu Thị Nga

luuthinga@yenbai.gov.vn

3

Nguyễn Văn Khoa

nguyenvankhoa@yenbai.gov.vn

4

Hoàng Đình Ngoan

hoangdinhngoan@yenbai.gov.vn

5

Đinh Công Thắng

dinhcongthang@yenbai.gov.vn

6

Đỗ Văn Nhiêu

dovannhieu@yenbai.gov.vn

7

Nguyễn Văn Hảo

 Nvhao.bhxh@yenbai.gov.vn

8

Nguyễn Quang Đào

 Nqdao.bhxh@yenbai.gov.vn

9

Nguyễn Xuân Tiêu

 Nxtieu.bhxh@yenbai.gov.vn

10

Hoàng Văn Nho

 Hvnho.bhxh@yenbai.gov.vn