Danh bạ thư điện tử  

 

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Tài khoản thư đã cấp

I

Văn phòng HĐND-UBND

ubnd.vanchan@yenbai.gov.vn

II

Đơn vị trực thuộc

1

Phòng Tài chính – Kế hoạch

phongtaichinh.hvc@yenbai.gov.vn

2

Bộ phận Ngân sách xã

bpngansachxa.hvc@yenbai.gov.vn

3

Bộ phận Ngân sách huyện

bpngansachhuyen.hvc@yenbai.gov.vn

4

Bộ phận Kế hoạch – Đầu tư, ĐKKD

bpkehoach.hvc@yenbai.gov.vn

5

Phòng Tư Pháp

phongtuphap.hvc@yenbai.gov.vn

6

Phòng Nội vụ

phongnoivu.hvc@yenbai.gov.vn

7

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

phongnnptnn.hvc@yenbai.gov.vn

8

Phòng Văn hóa và Thông tin

phongvanhoa.hvc@yenbai.gov.vn

9

Thanh tra Nhà nước

thanhtra.hvc@yenbai.gov.vn

10

Phòng Công thương

phongcongthuong.hvc@yenbai.gov.vn

11

Phòng Y tế

phongyte.hvc@yenbai.gov.vn

12

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

laodongtbxh.hvc@yenbai.gov.vn

13

Phòng giáo dục và đào tạo

phonggiaoduc.hvc@yenbai.gov.vn

14

Phòng tài nguyên môi trường

phongtainguyenmt.hvc@yenbai.gov.vn

 

Danh sách cơ quan, đơn vị

STT

Họ và tên

Tài khoản thư đã cấp

1

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Chấn

  chicucthihanhan.hvc@yenbai.gov.vn

2

Toàn án nhân dân – Huyện Văn Chấn

toaannhandan.hvc@yenbai.gov.vn

3

Trung tâm Viễn thông Văn Chấn

vienthong.hvc@yenbai.gov.vn

4

Phòng Thống kê

thongke.hvc@yenbai.gov.vn

5

Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn

baohiemxahoi.hvc@yenbai.gov.vn

6

Đài truyền thanh – Truyền hình Văn Chấn

daittth.hvc@yenbai.gov.vn

7

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn

vienkiemsat.hvc@yenbai.gov.vn

8

Chi cục thuế

chicucthue.hvc@yenbai.gov.vn

9

Hạt Kiểm lâm

hatkiemlam.hvc@yenbai.gov.vn

10

Bưu điện Văn Chấn

buudien.hvc@yenbai.gov.vn

11

Ngân hàng NN & PTNT

nganhangnnptnt.hvc@yenbai.gov.vn

12

Phòng Giao dịch NH chính sách & Xã hội

nganhangcsxh.hvc@yenbai.gov.vn

13

Kho bạc Nhà nước huyện

khobac.hvc@yenbai.gov.vn

14

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện

trungtamgdtx.hvc@yenbai.gov.vn

15

Trường THPT Sơn Thịnh

thptsonthinh.hvc@yenbai.gov.vn

16

Trường THPT Văn Chấn

thptvanchan@yenbai.gov.vn

17

Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng

banquanlydadtxd.hvc@yenbai.gov.vn

18

Công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ

ctcpchenghialo@yenbai.gov.vn

19

Công ty cổ phần chè Liên Sơn

ctcpchelienson@yenbai.gov.vn

20

UBND xã Nậm Búng

ubndnambung@yenbai.gov.vn

21

UBND xã Thượng Bằng La

ubndthuongbangla@yenbai.gov.vn

22

UBND TTNT Nghĩa Lộ

ubndttntnghialo@yenbai.gov.vn

23

UBND xã Gia Hội

ubndgiahoi@yenbai.gov.vn

24

UBND xã Đồng Khê

ubnddongke@yenbai.gov.vn

25

UBND xã Phù Nam

ubndphunam@yenbai.gov.vn

26

UBND xã Nghĩa Tâm

ubndnghiatam@yenbai.gov.vn

27

UBND xã Chấn Thịnh

ubndchanthinh@yenbai.gov.vn

28

UBND xã Đại Lịch

ubnddailich@yenbai.gov.vn

29

UBND xã Bình Thuận

ubndbinhthuan@yenbai.gov.vn

30

UBND TTNT Trần Phú

ubndttnttranphu@yenbai.gov.vn

31

UBND xã Cát Thịnh

ubndcatthinh@yenbai.gov.vn

 

Danh sách cán bộ công chức 

Stt

Họ và tên

Tài khoản thư đã cấp

I

Văn phòng huyện uỷ

1

Phạm Thị Kim Cúc

phamthikimcuc.hvc@yenbai.gov.vn

II

HĐND

2

Hoàng Thị Hồng Phóng

hoangthihongphong.hvc@yenbai.gov.vn

III

Ban Dân vận

3

Hoàng Hữu Thiển

hoanghuuthien.hvc@yenbai.gov.vn

IV

Phòng Nội vụ

5

Nguyễn Thanh Văn

nguyenthanhvan.hvc@yenbai.gov.vn

6

Nguyễn Hoàng Việt

nguyenhoangviet.hvc@yenbai.gov.vn

7

Hoàng Trọng Thắng

hoangtrongthang.hvc@yenbai.gov.vn

8

Bùi Thị Ngọc Lan

buithingoclan.hvc@yenbai.gov.vn

 

9

Lê Nghĩa Hải

lenghiahai.hvc@yenbai.gov.vn

10

Phạm Thanh Bình

phamthanhbinh.hvc@yenbai.gov.vn

V

Trung tâm VT Văn Chấn

11

Hà Mạnh Cường

Hmcuong.hvc@yenbai.gov.vn

12

Nguyễn Quang Miên

nguyenquangmien.hvc@yenbai.gov.vn

VI

Phòng Thống kê

13

Hoàng Thị Thu Hương

hoangthithuhuong.hvc@yenbai.gov.vn

14

Lê Quang Trung

lequangtrung.hvc@yenbai.gov.vn

15

Trần Hoài Bắc

tranhoaibac.hvc@yenbai.gov.vn

16

Nguyễn Cao Hoàn

nguyencaohoan.hvc@yenbai.gov.vn

17

Hà Thị Thanh Hải

hathithanhhai.hvc@yenbai.gov.vn

VII

Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn

18

Hoàng Đình Ngoan

hoangdinhngoan.hvc@yenbai.gov.vn

19

Nguyễn Thị Nghĩa

nguyenthinghia.hvc@yenbai.gov.vn

20

Nguyễn Thanh Bình

nguyenthanhbinh.hvc@yenbai.gov.vn

21

Trần Ngọc Bình

tranngocbinh.hvc@yenbai.gov.vn

22

Đoàn Duy Phương

doanduyphuong.hvc@yenbai.gov.vn

23

Nguyễn Ngọc Giang

nguyenngocgiang.hvc@yenbai.gov.vn

24

Bùi Văn Yên

buivanyen.hvc@yenbai.gov.vn

25

Hoàng Thị Anh Thi

hoangthianhthi.hvc@yenbai.gov.vn

26

Trần Thị Thu Thủy

tranthithuthuy.hvc@yenbai.gov.vn

VIII

Đài TT – TH huyện Văn Chấn

27

Bùi Thị Doan

Btdoan.hvc@yenbai.gov.vn

28

Phương Hoàng Cương

Phcuong.hvc@yenbai.gov.vn

29

Đỗ Tiến Hùng

dotienhung.hvc@yenbai.gov.vn

30

Vương Thị Anh

vuongthianh.hvc@yenbai.gov.vn

31

Hoàng Đình Chương

hoangdinhchuong.hvc@yenbai.gov.vn

32

Trương Chiến Thắng

truongchienthang.hvc@yenbai.gov.vn

33

Nguyễn Đức Sơn

nguyenducson.hvc@yenbai.gov.vn

34

Đỗ Thị Lan

dothilan.hvc@yenbai.gov.vn

35

Hoàng Hải Đính

hoanghaidinh.hvc@yenbai.gov.vn

36

Đinh Thị Hằng

dinhthihang.hvc@yenbai.gov.vn

37

Phạm Thanh Huyền

phamthanhhuyen.hvc@yenbai.gov.vn

38

Nguyễn Văn Trường

nguyenvantruong.hvc@yenbai.gov.vn

39

Nguyễn Tiến Lập

nguyentienlap.hvc@yenbai.gov.vn

40

Khuất Thị Hồng Hải

khuatthihonghai.hvc@yenbai.gov.vn

41

Hoàng Trọng Minh

hoangtrongminh.hvc@yenbai.gov.vn

42

Lò Văn Hùng

lovanhung.hvc@yenbai.gov.vn

43

Trần I Van

tranivan.hvc@yenbai.gov.vn

44

Nguyễn Thị Tuyết Mai

nguyenthituyetmai.hvc@yenbai.gov.vn

45

Hà Thanh Miền

hathanhmien.hvc@yenbai.gov.vn

46

Đặng Thái Sơn

Dangthaison.hvc@yenbai.gov.vn

IX

Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất huyên Văn Chấn

47

Cao Trường Giang

caotruonggiang.hvc@yenbai.gov.vn

48

Nguyễn Tiến Thành

nguyentienthanh.hvc@yenbai.gov.vn

49

Hoàng Anh Tú

hoanganhtu.hvc@yenbai.gov.vn

50

Lê Đức Tuấn

leductuan.hvc@yenbai.gov.vn

51

Lò Đức Luyện

loducluyen.hvc@yenbai.gov.vn

52

Hà Xuân Hải

haxuanhai.hvc@yenbai.gov.vn

53

Hoàng Đình Lăng

hoangdinhlang.hvc@yenbai.gov.vn

54

Hoàng Thị Chiến

hoangthichien.hvc@yenbai.gov.vn

X

Trung tâm Y tế

55

Hoàng Văn Hải

hoangvanhai.hvc@yenbai.gov.vn

56

Quản Chí Đức

quantriduc.hvc@yenbai.gov.vn

57

Nguyễn Đình Liên

nguyendinhlien.hvc@yenbai.gov.vn

58

Nguyễn Ngọc Nghĩa

nguyenngocnghia.hvc@yenbai.gov.vn

59

Bùi Thị Yến

buithiyen.hvc@yenbai.gov.vn

60

Nguyễn Minh Nguyệt

nguyenminhnguyet.hvc@yenbai.gov.vn

61

Hoàng Đức Lương

hoangducluong.hvc@yenbai.gov.vn

62

Hoàng Thanh Tú

hoangthanhtu.hvc@yenbai.gov.vn

63

Hoàng Thị Quế

hoangthique.hvc@yenbai.gov.vn

64

Nguyễn Minh Phượng

nguyenminhphuong.hvc@yenbai.gov.vn

65

Ngô Thị Thu Hương

ngothithuhuong.hvc@yenbai.gov.vn

66

Hoàng Hồng Quang

hoanghongquang.hvc@yenbai.gov.vn

67

Bùi Kim Tuyến

buikimtuyen.hvc@yenbai.gov.vn

68

Lê Thị Hải

lethihai.hvc@yenbai.gov.vn

XI

Phòng Tư pháp

69

Phạm Hùng Thắng

phamhungthang.hvc@yenbai.gov.vn

70

Nguyễn Quang Trung

nguyenquangtrung.hvc@yenbai.gov.vn

XII

Chi cục Thi hành án dân sự

71

Vũ Thị Kim Hoa

vuthikimhoa.hvc@yenbai.gov.vn

72

Trần Huy Khôi

tranhuykhoi.hvc@yenbai.gov.vn

73

Đinh Trung Lực

dinhtrungluc.hvc@yenbai.gov.vn

74

Hoàng Thọ Thủy

hoangthothuy.hvc@yenbai.gov.vn

75

Nguyễn Tuấn Hùng

nguyentuanhung.hvc@yenbai.gov.vn

76

Hà Thị Mai

hathimai.hvc@yenbai.gov.vn

77

Phạm Thị Ngọc Anh

phamthingocanh.hvc@yenbai.gov.vn

78

Trần Thanh Tuấn

tranthanhtuan.hvc@yenbai.gov.vn

79

Hà Biên Cương

habiencuong.hvc@yenbai.gov.vn

80

Nguyễn Thị Mận

nguyenthiman.hvc@yenbai.gov.vn

81

Phạm Thị Huế

phamthihue.hvc@yenbai.gov.vn

XIII

Phòng Kinh tế hạ tầng

82

Trần Hữu Sính

tranhuusinh.hvc@yenbai.gov.vn

83

Nguyễn Tuấn Anh

Ntanh.hvc@yenbai.gov.vn

84

Nguyễn Thị Tuyết

nguyenthituyet.hvc@yenbai.gov.vn

85

Nguyễn Thị Thuỳ

Ntthuy.hvc@yenbai.gov.vn

86

Hà Đức Dũng

haducdung.hvc@yenbai.gov.vn

87

Nguyễn Đức Hạnh

nguyenduchanh.hvc@yenbai.gov.vn

88

Nguyễn Văn Chiến

nguyenvanchien.hvc@yenbai.gov.vn

89

Trần Mạnh Khương

tranmanhkhuong.hvc@yenbai.gov.vn

90

Trương Hải Quân

Thquan.hvc@yenbai.gov.vn

91

Nguyễn Trung Dũng

Ntdung.hvc@yenbai.gov.vn

92

Ngân Văn Tường

Nvtuong.hvc@yenbai.gov.vn

XIV

Phòng Văn hóa thông tin

93

Trịnh Khắc Nghĩa

trinhkhacnghia.hvc@yenbai.gov.vn

94

Lường Văn Tâm

luongvantam.hvc@yenbai.gov.vn

95

Lò Thị Thoa

lothithoa.hvc@yenbai.gov.vn

96

Đỗ Thị Bích Đào

Dtbdao.hvc@yenbai.gov.vn

97

Hoàng Thị Thùy Linh

hoangthithuylinh.hvc@yenbai.gov.vn

98

Ngô Thị Thu Thanh

ngothithuthanh.hvc@yenbai.gov.vn

99

Trần Việt Dũng

tranvietdung.hvc@yenbai.gov.vn

100

Nguyễn Thị Thanh Thảo

nguyenthithanhthao.hvc@yenbai.gov.vn

101

Phạm Thị Thanh

phamthithanh.hvc@yenbai.gov.vn

102

Trần Thị Liễu

tranthilieu.hvc@yenbai.gov.vn

103

Vũ Anh Tuyên

vuanhtuyen.hvc@yenbai.gov.vn

104

Sầm Văn Hiến

samvanhien.hvc@yenbai.gov.vn

105

Nguyễn Mạnh Dũng

nguyenmanhdung.hvc@yenbai.gov.vn

106

Hoàng Thị Thu Hiền

hoangthithuhien.hvc@yenbai.gov.vn

107

Nguyễn Xuân Thái

nguyenxuanthai.hvc@yenbai.gov.vn

108

Phùng Thuỳ Linh

ptlinh.hvc@yenbai.gov.vn

109

Dương Văn Tâm

Dvtam.hvc@yenbai.gov.vn

110

Cao Như Tiên

Cntien.hvc@yenbai.gov.vn

111

Lê Trọng Trình

Lttrinh.hvc@yenbai.gov.vn

112

Đinh Thị Ngọc Ánh

Dtnanh.hvc@yenbai.gov.vn

113

Hoàng Văn Hoá

Hvhoa.hvc@yenbai.gov.vn

114

Nguyễn Thế Vinh

Ntvinh.hvc@yenbai.gov.vn

XVI

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn

115

Hà Hữu Thế

hahuuthe.hvc@yenbai.gov.vn

116

Dương Đức Thịnh

duongducthinh.hvc@yenbai.gov.vn

117

Đinh Thị Nga

dinhthinga.hvc@yenbai.gov.vn

118

Hoàng Quốc Hưng

hoangquochung.hvc@yenbai.gov.vn

119

Phạm Văn Vinh

phamvanvinh.hvc@yenbai.gov.vn

XVI

CTCP Chè nghĩa Lộ

120

Nguyễn Thành Vinh

nguyenthanhvinh.hvc@yenbai.gov.vn

121

Vũ Tuấn Ninh

vutuanninh.hvc@yenbai.gov.vn

XVII

Bưu điện Văn Chấn

122

Nguyễn Thị Tuất

nguyenthituat.hvc@yenbai.gov.vn

123

Hoàng Thị Phượng

hoangthiphuong.hvc@yenbai.gov.vn

124

Nguyễn Thị Vân

nguyenthivan.hvc@yenbai.gov.vn

XVIII

Viện Kiểm sát nhân dân

125

Trần Ngọc Quang

Tnquang.hvc@yenbai.gov.vn

126

Phạm Quang Khải

Pqkhai.hvc@yenbai.gov.vn

127

Đỗ Thái Trung

Dttrung.hvc@yenbai.gov.vn

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

128

Hà Khoa

Hkhoa.hvc@yenbai.gov.vn

129

Đinh Văn Trường

Dvtruong.hvc@yenbai.gov.vn

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

130

Hà Kim Nhăng

Hknhang.hvc@yenbai.gov.vn

131

Lê Quang Minh

Lqminh.hvc@yenbai.gov.vn

132

Bùi Thị Oanh

Btoanh.hvc@yenbai.gov.vn

 

Phòng Lao động TB&XH

133

Trần Mạnh

tranmanh.hvc@yenbai.gov.vn