Người hỏi: Hoàng Thị Hiền - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:
Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-HU, ngày 11 tháng 5 năm 2006 tôi được điều động từ Văn phòng huyện ủy Lục Yên sang công tác tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Lục Yên, đảm nhiệm chức...
Trả lời
Ban Tổ chức Tỉnh ủy có ý kiến trả lời bà Hoàng Thị Hiền công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên như sau:
1. Người được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng phải được cơ quan có thẩm quyền...