Người hỏi: Đỗ Văn Nguyên - Yên Bái
Câu hỏi:

Trước đây tôi đi chứng thực bản sao từ bản chính thì góc trên cùng bên phải có đóng dấu bản sao, nhưng ngày 09/8/2016 tôi có đi chứng thực Quyết định tuyển dụng thì không có...

Trả lời
Sau khi nghiên cứu nội dung, Sở Tư pháp trả lời như sau:
Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực...