CTTĐT - Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, với một vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, Nghĩa Lộ bị các thế lực phong kiến, thực dân, đế quốc nhiều lần xâm chiếm. Nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ không chỉ cần cù trong lao động, sáng tạo các giá trị văn hóa mà còn có truyền thống đoàn kết đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước.
Người hỏi: Trần Thị Thu Hà - Tổ 7- Yên Thịnh- TP Yên Bái
Câu hỏi:
 Tôi công tác tại trường THPT Văn Chấn được 8 năm, đến đầu năm 2013 tôi chuyển công tác ra thành phố Yên Bái. Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về...
Trả lời
Sở Giáo dục và Đào tạo xin được trả lời như sau:
- Căn cứ báo cáo của trường THPT Văn Chấn tại Công văn số 05/BC-THPTVC ngày 04/02/2015 về trường hợp của bà Trần Thị Thu Hà;
- Căn cứ Khoản 1,...