Người hỏi: Hoàng Thùy Linh - Xã Giới Phiên - TP Yên Bái
Câu hỏi:
Tôi được biết theo Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính thì lệ phí đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET là: 135.000 đồng/lần. Ngày 27/8/2016 công an...
Trả lời
Sở Giao thông vận tải Yên Bái trả lời như sau:
Việc đổi giấy phép lái xe từ vật liệu giấy bìa sang vật liệu PET và thu lệ phí đổi giấy phép lái xe được thực hiện tại Bộ phận một cửa của Sở Giao...