CTTĐT - Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, với một vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, Nghĩa Lộ bị các thế lực phong kiến, thực dân, đế quốc nhiều lần xâm chiếm. Nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ không chỉ cần cù trong lao động, sáng tạo các giá trị văn hóa mà còn có truyền thống đoàn kết đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước.
Người hỏi: Trần Xuân Tân - Trái Hút - An Bình - Văn Yên - Yên Bái
Câu hỏi:

Gia đình tôi và cùng các hộ dân khác hiện nay đang sinh sống trên diện đất của dự án cầu Trái Hút - hạng mục cầu vượt đường sắt và đường dẫn. Hạng mục này đã được UBND tỉnh Yên...

Trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của ông Trần Xuân Tân như sau:
Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Trái Hút được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1896/QĐ-UBND...