Người hỏi: Nguyễn Thành Trung - Thành phố Yên Bái
Câu hỏi:
"Công ty tôi là công ty xây dựng, năm 2016 công ty tôi có thực hiện thi công công trình có sử dụng nguồn vốn ODA - vốn viện trợ không hoàn lại do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư....
Trả lời

Cục Thuế tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau:
Tại Điều 1; Khoản 1 Điều 2 Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Ngân sách Nhà nước quy...