Người hỏi: Hoàng Nam Thắng - Lục Yên, Yên Bái
Câu hỏi:
Thực hiện công văn số 107/UBND- NV ngày 21/3/2014 của UBND huyện Lục Yên về việc báo cáo, lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán và xếp phụ cấp kế toán theo quy định...
Trả lời

Về câu hỏi nêu trên UBND huyện Lục Yên trả lời như sau:
Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ...