CTTĐT - Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, với một vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, Nghĩa Lộ bị các thế lực phong kiến, thực dân, đế quốc nhiều lần xâm chiếm. Nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ không chỉ cần cù trong lao động, sáng tạo các giá trị văn hóa mà còn có truyền thống đoàn kết đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước.
Người hỏi: Đinh Quốc Cường - thôn 3 xã Quy Mông - Trấn Yên - Yên Bái
Câu hỏi:

Trước năm 2000 gia đình tôi sinh sống trên mảnh đất tại thôn 9 xã Quy Mông huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh đất này....

Trả lời
Qua xem xét nội dung câu hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin được trả lời câu hỏi như sau:
Các nội dung thông tin mà ông Cường cung cấp trong câu hỏi chưa đầy đủ. Cụ thể:
+...