Người hỏi: Mai Châm - Thành Phố Yên bái
Câu hỏi:

Tôi học xong ra trường cũng được gần 4 năm, nhưng vẫn chưa có việc làm. Tôi xi được hỏi: Năm 2014 ngành Y tế tỉnh Yên Bái có tổ chức thi tuyển công chức không?

Trả lời
Về câu hỏi này, Sở Y tế có ý kiến trả lời như sau:
Căn cứ kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2014 thì thẩm...