CTTĐT - Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, với một vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, Nghĩa Lộ bị các thế lực phong kiến, thực dân, đế quốc nhiều lần xâm chiếm. Nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ không chỉ cần cù trong lao động, sáng tạo các giá trị văn hóa mà còn có truyền thống đoàn kết đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước.
Người hỏi: Nguyễn Toàn Thắng - Yên Bái
Câu hỏi:
Đối với loại hợp đồng trọn gói, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chưa ký hợp đồng thì phát hiện một số nội dung công việc không chính xác, nhà thầu đã...
Trả lời

Về vấn đề ông Thắng hỏi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:
Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện...