CTTĐT - Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, với một vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, Nghĩa Lộ bị các thế lực phong kiến, thực dân, đế quốc nhiều lần xâm chiếm. Nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ không chỉ cần cù trong lao động, sáng tạo các giá trị văn hóa mà còn có truyền thống đoàn kết đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước.
Người hỏi: Nguyễn Thị Phương - xã Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Câu hỏi:
Tôi được biết UBND huyện Văn Yên có kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn. Tuy nhiên khi xem thông báo tuyển dụng của UBND huyện Văn Yên tôi không thấy quy định ưu tiên tuyển...
Trả lời
Sau khi xem xét nội dung câu hỏi của công dân Nguyễn Thị Phương - xã Đại Phác, huyện Văn Yên. UBND huyện Văn Yên trả lời như sau:
1. Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên đã ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị...